Zakres usług

 • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (audyt finansowy),
 • audyt zewnętrzny projektów współfinansowany przez Unię Europejską
 • audyt wewnętrzny jako usługodawca zewnętrzny na podstawie ustawy o finansach publicznych 
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, w tym optymalizacja podatkowa
 • badanie działającego w jednostce systemu rachunkowości pod względem zgodności z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • nadzór księgowy (co-sourcing)
 • usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych
  (w siedzibie Klienta lub w Biurze Rachunkowym)
 • audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji
 • badanie i opiniowanie dla KRS:
  – planów połączenia
  – planów przekształceń
  (w tym przekształcenie osoby fizyczne w spółki z o.o.)
  – innych usług wynikających z przepisów Ksh
posiadam doświadczenie w dziedzinie analiz ekonomiczno-finansowych (tzw. „due diligence”), sporządzania biznes planów, doradztwa w zakresie fuzji i przejęć,
 • udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz planowania podatkowego dotyczącego zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych
 • wykonuję także audyt śledczy na potrzeby właścicieli firm, zarządów oraz rad nadzorczych spółek handlowych.

 Audyt śledczy dla Właściciela Firmy

Usługa obejmuje przeprowadzenie dochodzenia w organizacji Klienta (spółce zależnej, bądź grupie spółek zależnych) obejmującego:
–      badanie i weryfikację dokumentacji finansowej pod kątem wystąpienia podejrzewanych nadużyć gospodarczych,
–      badanie wystąpienia nadużyć związanych z niewypłacalnością, bankructwem i upadłością,
–      ustalenie powiązań i badanie działalności kontrahentów,
–      weryfikację danych finansowych raportowanych przez oddziały lub spółki zależne,
–      inne usługi według potrzeb Klienta.

Zapobieganie nadużyciom
Oferuję przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz obszarów wrażliwych na nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, co pozwoli na opracowanie strategii zapobiegającej ich występowaniu. Wdrożenie takiej strategii ma na celu eliminację okazji do popełniania nieprawidłowości oraz zachęcenie pracowników do ujawniania przypadków nadużyć. W ramach usługi dokonam identyfikacji i oceny ryzyka nieprawidłowości w organizacji Klienta oraz opracuję rozwiązania pozwalające na zapobieganie ewentualnym nadużyciom.
Audyt wewnętrzny
Wszystkie firmy, które chcą mieć regularną i odpowiednio ustrukturyzowaną informację w zakresie stopnia, w jakim organizacja kontroluje osiąganie swoich celów, powinna poważnie brać pod uwagę wdrożenie audytu wewnętrznego.