PANA

Ta strona będzie rozwijana. A na razie udostępniam KOMPAS kontrolera PANA jaki stworzyłem w oparciu o doświadczenie poprzedniej KKN i powiązałem to z KSB. W tym miejscu należy zauważyć, że aby dokumentacja badania odpowiedziała na wszystkie pytania to do pracy należałoby zaangażować duży zespół biegłych rewidentów praktyków i przeznaczyć na to dużo więcej czasu niż można przewidzieć.

Oto zestaw pytań na które będzie musiał odpowiedzieć kluczowy biegły rewident fizykowi lub matematykowi zatrudnionemu w PANA (polska agencja nadzoru audytowego) [nie wiem dlaczego dodano przymiotnik „polska”, skoro jest to agencja przy Ministerstwie Finansów, a to ministerstwo nie ma przymiotnika „polskie” ministerstwo finansów.] {ale nie w tym istota problemu}

Zalecam zapoznanie się z tymi pytaniami właścicielom firm, zarządom i radom nadzorczym jednostek w których sprawozdania finansowe podlegają badaniu, gdy zastanawiają się nad wysokością wynagrodzenie biegłego rewidenta za wykonanie audytu.

PytaniePodstawa prawna
Akceptacja / kontynuacja współpracy z klientem / zlecenia badania 
Czy firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident przed przyjęciem lub kontynuowaniem zlecenia badania ocenili i udokumentowali, czy:§ 12 KSB 220
 – spełnione zostały wymogi niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy?art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy
 – istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zabezpieczenia zastosowane w celu ich zminimalizowania?art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy
 – dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania?art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy
Czy umowa zlecenia badania zawiera: 
 –  cel i zakres badania?§ 10 lit. (a) KSB 210
 – odpowiedzialność biegłego rewidenta?§ 10 lit. (b) KSB 210
 – odpowiedzialność kierownictwa?§ 10 lit. (c) KSB 210
 – wskazanie mających zastosowanie zasad ramowych założeń sprawozdawczości finansowej stosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego?§ 10 lit. (d) KSB 210
 – wzmiankę o oczekiwanej formie i treści wszelkich sprawozdań, które zostaną wydane oraz stwierdzenie, że mogą wystąpić okoliczności sprawiające, że sprawozdanie będzie się różnić od oczekiwanej formy i treści?§ 10 lit. (e) KSB 210
Czy, w celu ustalenia, że występują wstępne warunki badania, kluczowy biegły rewident: 
 – ustalił, czy ramowe założenia sprawozdawczości finansowej stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są możliwe do zaakceptowania?§ 6 lit. (a) KSB 210 w związku z § 8 KSB 230
 – uzyskał od kierownictwa zapewnienie, że potwierdza ono i rozumie swoją odpowiedzialność za:
     (i) sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej
     (ii) taką kontrolę wewnętrzną, którą kierownictwo uznaje za nieodzowną dla umożliwienia sporządzenia sprawozdań finansowych nie zawierających istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
     (iii) zapewnienie biegłemu rewidentowi:
a. dostępu do wszystkich informacji, takich jak zapisy, dokumenty oraz inne sprawy, co do których kierownictwo jest świadome, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finansowych
b. dodatkowych informacji, o które biegły rewident może na potrzeby badania poprosić kierownictwo oraz
c. nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz jednostki, od których uzyskanie dowodów badania jest, zdaniem biegłego rewidenta, konieczne.
§ 6 lit. (b) KSB 210
Kontrola jakości zlecenia 
Czy zamieszczono w dokumentacji badania: 
(a) kwestie rozpoznane w związku z przestrzeganiem odpowiednich etycznych wymogów oraz sposób, w jaki zostały rozwiązane?§ 24 lit. (a) KSB 220
(b) wnioski wyciągnięte w kontekście przestrzegania wymogów niezależności mających zastosowanie do zlecenia badania oraz wszelkie odnośne dyskusje z firmą potwierdzające te wnioski?§ 24 lit. (b) KSB 220
(c) wnioski wyciągnięte w związku z faktem akceptacji i kontynuacji współpracy z klientem oraz zleceń́ badania?§ 24 lit. (c) KSB 220
(d) rodzaj i zakres konsultacji oraz wnioski wynikające z konsultacji przeprowadzonych podczas zlecenia badania?§ 24 lit. (d) KSB 220
Czy zastosowane zasady i procedury dotyczące kontroli jakości zlecenia były zgodne z systemem wewnętrznej kontroli jakości FA? 
Czy osoba przeprowadzająca kontrolę jakości wykonania zlecenia badania w związku z przeprowadzoną przez nią̨ kontrolą zlecenia badania udokumentowała, że: 
(a) przeprowadzono procedury wymagane przez politykę̨ firmy dotyczącą kontroli jakości wykonania zlecenia badania?§ 25 lit. (a) KSB 220
(b) kontrola jakości wykonania zlecenia badania została zakończona w dacie lub przed datą sprawozdania biegłego rewidenta?§ 25 lit. (b) KSB 220
(c) osobie przeprowadzającej kontrolę nie są̨ znane żadne nierozwiązane sprawy, które kazałyby jej sadzić́, że znaczące osądy wydane przez zespół wykonujący badanie oraz wyciągnięte przez niego wnioski są̨ nieodpowiednie?§ 25 lit. (c) KSB 220
Oświadczenia o niezależności 
Czy zastosowane zasady i procedury dotyczące składania oświadczeń o niezależności były zgodne z systemem wewnętrznej kontroli jakości FA? 
Czy firma audytorska i wszyscy członkowie zespołu wykonującego badanie, o którym mowa w art. 2 punkt 16 ustawy, przed przystąpieniem do udziału w badaniu złożyli oświadczenia o niezależności?art. 74 ust. 2
Czy złożone oświadczenia o niezależności wskazują wszystkie kryteria wskazane w ustawie (tj. art. 69-73 ustawy)?art. 74 ust. 2
Czy złożone oświadczenia o niezależności zawierają klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”?art. 74 ust. 2
Realizacja zlecenia 
Czy biegły rewident udokumentował rozmowy z kierownictwem, osobami sprawującymi nadzór i innymi osobami na temat znaczących spraw, w tym informacje dotyczące charakteru tych znaczących spraw, oraz kiedy i z kim rozmowy przeprowadził?§ 10 KSB 230
Czy FA sporządziła dokumentację klienta, którego sprawozdanie finansowe było badane, obejmującą następujące elementy: 
1) nazwę̨ i adres klienta oraz miejsce prowadzenia działalności?art. 67 ust. 3  punkt 1 ustawy
2) rodzaj sprawozdań́ finansowych klienta podlegających badaniu?art. 67 ust. 3  punkt 2 ustawy
3) akta badań wykonanych lub wykonywanych na rzecz danego klienta?art. 67 ust. 3  punkt 3 ustawy
4) listę̨ usług wykonanych lub wykonywanych na rzecz danego klienta?art. 67 ust. 3  punkt 4 ustawy
5) całkowite wynagrodzenie za badanie przewidziane umową o badanie, faktyczne wynagrodzenie za badanie otrzymane w każdym roku obrotowym, całkowite wynagrodzenie za poszczególne usługi inne niż̇ badanie przewidziane w umowie o wykonanie danej usługi oraz wynagrodzenie otrzymane z tytułu poszczególnych usług innych niż badanie w każdym roku obrotowym?art. 67 ust. 3 punkt 5 ustawy
6) procentowy udział wszystkich wynagrodzeń́ otrzymanych od danego klienta w danym roku obrotowym w całkowitych przychodach rocznych firmy audytorskiej?art. 67 ust. 3 punkt 6 ustawy
Czy FA stworzyła akta badania obejmujące następujące elementy: 
1) dane i dokumenty, o których mowa w art. 74 ustawy (patrz punkt B.2 procedur kontroli)?art. 67 ust. 4 punkt 1 ustawy
2) imiona i nazwiska kluczowych biegłych rewidentów wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska kluczowego biegłego rewidenta podpisującego sprawozdanie z badania?art. 67 ust. 4 punkt 2 ustawy
3) skład zespołu wykonującego badanie?art. 67 ust. 4 punkt 3 ustawy
4) listę̨ podwykonawców, podmiotów powiązanych z firmą audytorską, podmiotów należących do sieci, ekspertów lub innych osób, które brały udział w przeprowadzeniu badania?art. 67 ust. 4 punkt 5 ustawy
5) oświadczenia o niezależności, o których mowa w art. 74 ust. 2 (patrz punkty D.2, D.3 i D.4 procedur kontroli)?art. 67 ust. 4 punkt 6 ustawy
6) zapytania o poradę̨ kierowane do ekspertów wraz z otrzymaną poradą i uzasadnienie wyboru określonego rozwiązania zaproponowanego przez ekspertów?art. 67 ust. 4 punkt 7 ustawy
7) sprawozdanie z badania sporządzone zgodnie z art. 83 ustawy?art. 67 ust. 4 punkt 8 ustawy
8) dokumentację badania w rozumieniu art. 68 pkt 1 ustawy?art. 67 ust. 4 punkt 10 ustawy
9) oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy?art. 67 ust. 4 punkt 12 ustawy
Wynagrodzenie za badanie 
Czy wynagrodzenie za badanie zostało skalkulowane w oparciu o zasady obowiązujące w firmie audytorskiej? 
Czy wynagrodzenie za badanie:
1) nie było uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania
2) nie było kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską?
 
Czy, w ocenie kontrolującego, wynagrodzenie za badanie odzwierciedla pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymaganych kwalifikacji? 
Rozpoznanie działalności jednostki i znaczących ryzyk 
Zagadnienia ogólne 
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania opis (specyfikację) następujących kluczowych elementów osiągniętego zrozumienia dotyczącego jednostki i jej otoczenia: 
(a) odpowiednich czynników branżowych, regulacyjnych i innych czynników zewnętrznych, w tym mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej?§ 11 lit. (a) i § 32 lit. (b) KSB 315
(b) charakterystyki jednostki, w tym:
(i) jej działalności
(ii) jej struktury właścicielskiej i nadzoru
(iii) rodzajów inwestycji, które jednostka dokonuje i planuje dokonać, w tym inwestycji w jednostkach specjalnego przeznaczenia
(iv) struktury jednostki i sposobu jej finansowania?
§ 11 lit. (b) i § 32 lit. (b) KSB 315
(c) dokonanego przez jednostkę doboru i sposobu zastosowania polityk rachunkowości, w tym przyczyn ich zmian?§ 11 lit. (c) i § 32 lit. (b) KSB 315
(d) celów i strategii jednostki oraz tych związanych z nimi ryzyk działalności gospodarczej, które mogą skutkować ryzykami istotnego zniekształcenia?§ 11 lit. (d) i § 32 lit. (b) KSB 315
(e) sposobu pomiaru i przeglądu finansowych wyników działalności jednostki?§ 11 lit. (e) i § 32 lit. (b) KSB 315
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania opis (specyfikację) następujących elementów kontroli wewnętrznej: 
(a) środowiska kontroli?§ 14 i § 32 lit. (b) KSB 315
(b) procesu oceny ryzyka przez jednostkę?§ 15-17 i § 32 lit. (b) KSB 315
(c) systemu informacyjnego, w tym powiązanych procesów gospodarczych znaczących dla sprawozdawczości finansowej?§ 18 i § 32 lit. (b) KSB 315
(d) sposobu, w jaki jednostka informuje o rolach i odpowiedzialności za sprawozdawczość finansową oraz znaczących zagadnieniach związanych ze sprawozdawczością finansową, w tym o komunikacji między kierownikiem jednostki i osobami sprawującymi nadzór oraz komunikacji zewnętrznej, takiej jak ta z organami regulacyjnymi?§ 19 i § 32 lit. (b) KSB 315
(e) działań kontrolnych znaczących dla badania?§ 20 i § 32 lit. (b) KSB 315
Czy, w ramach udokumentowania czynności kontrolnych jednostki, biegły rewident zamieścił opis sposobu, w jaki jednostka zareagowała na ryzyka powstające w związku z technologiami informacyjnymi?§ 21 i § 32 lit. (b) KSB 315
Czy biegły rewident udokumentował opis głównych działań podejmowanych przez jednostkę w celu monitorowania kontroli wewnętrznej stosownej dla sprawozdawczości finansowej, w tym tych powiązanych z tymi czynnościami kontrolnymi, które są znaczące dla badania oraz ze sposobami inicjowania przez jednostkę działań zaradczych korygujących słabości jej kontroli?§ 22 i § 32 lit. (b) KSB 315
Czy, jeżeli w jednostce działa funkcja audytu wewnętrznego, biegły rewident udokumentował charakter obowiązków funkcji audytu wewnętrznego, jej statusu w organizacji oraz działań, które są lub będą wykonywane?§ 23 i § 32 lit. (b) KSB 315
Czy biegły rewident udokumentował opis źródeł informacji służących do przeprowadzania czynności monitorujących przez jednostkę̨ oraz podstawę̨, która pozwala kierownictwu uznać́ te informacje za wystarczająco wiarygodne do tego celu?§ 24 i § 32 lit. (b) KSB 315
Czy biegły rewident włączył do dokumentacji badania źródła informacji będące podstawą osiągniecia zrozumienia jednostki oraz przeprowadzone procedury oceny ryzyka?§ 32 lit. (b) KSB 315
Czy biegły rewident włączył do dokumentacji badania zidentyfikowane i ocenione ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego i na poziomie stwierdzeń?§ 32 lit. (c) KSB 315 w związku z § 25 KSB 315 oraz § 44 lit. (b) KSB 240
Czy biegły rewident włączył do dokumentacji badania opis zidentyfikowanych ryzyk oraz odnośnych kontroli, których zrozumienie osiągnął biegły rewident na skutek wymogów zawartych w paragrafach 27-30 (tzw. ryzyka znaczące)?§ 32 lit. (d) KSB 315 w związku z § 27-30 KSB 315
Czy dokumentacja badania zawiera omówienie podatności sprawozdań́ finansowych jednostki na istotne zniekształcenie (w tym spowodowane oszustwem) oraz stosowanie mających zastosowanie ramowych założeń́ sprawozdawczości finansowej przez zespół wykonujący zlecenie oraz podjęte znaczące decyzje?§ 32 lit. (a) KSB 315 w związku z § 10 KSB 315 oraz § 44 lit. (a) KSB 240
Czy w notatce z omówienia spraw w gronie zespołu wykonującego zlecenie została zawarta dyspozycja, o których zagadnieniach należy poinformować członków zespołu wykonującego zlecenie nieuczestniczących w dyskusji, a także o podjętych znaczących decyzjach?§ 32 lit. (a) KSB 315 w związku z § 10 KSB 315
Ryzyko oszustwa 
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania przyczyny wyciągnięcia wniosku, że założenie o występowaniu ryzyka istotnego zniekształcenia powstałego w wyniku oszustwa związanego z ujmowaniem przychodów nie ma zastosowania w przypadku danego zlecenia (jeżeli dotyczy)?§ 47 KSB 240
Podmioty powiązane 
Czy biegły rewident objął dokumentacją badania nazwy rozpoznanych podmiotów powiązanych oraz charakter powiazań́ z tymi podmiotami?§ 28 KSB 550
Strategia, plan badania oraz istotność 
Strategia badania 
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania ogólną strategię badania wyznaczającą zakres, rozłożenie w czasie i kierunek badania?§ 7 KSB 300 w związku z § 12 KSB 300
Plan badania 
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania plan badania?§ 9 KSB 300 w związku z § 12 KSB 300
Czy plan badania obejmuje opis: 
(a) rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu planowanych procedur oceny ryzyka, zgodnie z KSB 315?§ 9 lit. (a) KSB 300 w związku z § 12 KSB 300
(b) rodzaju, czasu przeprowadzenia i zakresu dalszych (w odróżnieniu od procedur oceny ryzyka) procedur badania na poziomie stwierdzeń?§ 9 lit. (b) KSB 300 w związku z § 12 KSB 300
(c) innych planowanych procedur badania, których przeprowadzenie jest niezbędne, aby zlecenie było wykonane zgodnie z KSB?§ 9 lit. (c) KSB 300 w związku z § 12 KSB 300
Czy biegły rewident włączył do dokumentacji badania wszelkie znaczące zmiany ogólnej strategii badania lub planu badania, dokonane podczas badania oraz powody tych zmian?§ 10 KSB 300 w związku z § 12 lit. (c) KSB 300
Istotność 
Czy biegły rewident objął dokumentacją badania następujące kwoty oraz czynniki uwzględnione przy ich wyznaczaniu: 
(a) istotność́ dla sprawozdań́ finansowych jako całości?
(obligatoryjnie)
§ 14 lit. (a) KSB 320
(b) jeśli to właściwe, poziom lub poziomy istotności dla określonych grup transakcji, sald kont lub ujawnień́?
(tzn. np. gdy stwierdza się istotne nieprawidłowości w określonych pozycjach sprawozdania)
§ 14 lit. (b) KSB 320
(c) istotność́ wykonawczą dla sprawozdań finansowych jako całości?
(obligatoryjnie)
§ 14 lit. (c) KSB 320
(d) istotność wykonawczą dla określonych grup transakcji, sald kont lub ujawnień jeżeli ustalił istotność dla określonych grup transakcji, sald kont lub ujawnień?
(tzn. np. gdy stwierdza się istotne nieprawidłowości w określonych pozycjach sprawozdania)
§ 14 lit. (c) KSB 320
(e) jakiekolwiek zmiany pkt. (a)-(c) dokonane w ciągu badania?§ 14 lit. (d) KSB 320
Reakcja na ryzyko 
Zagadnienia ogólne 
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o: 
a) ogólnej reakcji na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń sprawozdania finansowego oraz rodzaju, rozłożeniu w czasie i zakresie dalszych (w odróżnieniu od procedur oceny ryzyka) przeprowadzonych procedur badania?
Komentarz dla kontrolującego: Powyższe informacje mogą w praktyce znajdować się w innym dokumencie (np. w planie badania).
§ 28 lit. (a) KSB 330
b) powiązaniu tych procedur z ocenionym ryzykiem na poziomie stwierdzeń?
Komentarz: Stwierdzenia wyrażone mogą być inaczej niż w par. A124 MSB 315.
§ 28 lit. (b) KSB 330
c) wynikach procedur badania, w tym wnioskach z badania, jeżeli nie są one ogólnie zrozumiałe?§ 28 lit. (c) KSB 330
Czy, jeśli biegły rewident planował wykorzystać dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy dokumentacja biegłego rewidenta dowodzi, że sprawozdania finansowe są̨ zgodne lub uzgodnione ze stanowiącymi ich podstawę̨ zapisami księgowymi?§ 30 KSB 330
Oszustwa 
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o: 
(a) ogólnej reakcji na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem na poziomie sprawozdań́ finansowych oraz rodzaju, rozłożeniu w czasie i zakresie procedur badania, oraz powiazaniu tych procedur z ocenianym ryzykiem istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem na poziomie stwierdzeń́?§ 45 lit. (a) KSB 240
(b) wynikach procedur badania, w tym tych zaprojektowanych w celu zmniejszenia ryzyka obejścia kontroli przez kierownictwo?§ 45 lit. (b) KSB 240
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje dotyczące oszustwa, które przekazał kierownictwu, osobom sprawującym nadzór, regulatorom i innym podmiotom?§ 46 KSB 240
Prawa i regulacje 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur badania, pomagających w rozpoznaniu przypadków naruszenia innych praw i regulacji, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe: 
(a) kierowanie do kierownictwa i, gdy jest to uzasadnione, osób sprawujących nadzór zapytania, czy jednostka przestrzega tych praw i regulacji?§ 14 lit. (a) KSB 250
(b) sprawdzenie korespondencji z odpowiednimi organami koncesyjnymi lub regulacyjnymi, jeśli takowe istnieją?§ 14 lit. (b) KSB 250
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania rozpoznane lub podejrzewane przypadki naruszenia prawa i regulacji oraz wyniki rozmów z kierownictwem i, gdy jest to uzasadnione, z osobami sprawującymi nadzór oraz stronami spoza jednostki?§ 29 KSB 250
Wartości szacunkowe 
KOMENTARZ: Poniższe należy ocenić na podstawie obszarów wybranych do próby, w przypadku, gdy występują w nich wartości szacunkowe. 
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania: 
(a) podstawy wyciągniętych przez biegłego rewidenta wniosków o racjonalności wartości szacunkowych powodujących powstanie znaczącego ryzyka oraz ich ujawnienia?§ 23 lit. (a) KSB 540
(b) oznaki dotyczące możliwej stronniczości kierownictwa, o ile występują̨?§ 23 lit. (a) KSB 540
Czy, jeżeli biegły rewident wykorzystał jako dowody badania informacje, które zostały przygotowane z udziałem eksperta powołanego przez kierownictwo, to czy biegły rewident, uwzględniając znaczenie pracy eksperta dla swoich celów i w zakresie, w jakim jest to konieczne:
(a) ocenił kompetencje zawodowe, umiejętności i obiektywizm tego eksperta
(b) zapoznał się z ustaleniami pracy eksperta
(c) ocenił, czy ustalenia eksperta są odpowiednim dowodem badania dotyczącym odnośnego stwierdzenia?
§ 8 KSB 500 w związku z § 8 KSB 230
Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego 
Czy biegły rewident udokumentował, że uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania na temat tego, czy stany początkowe zawierają zniekształcenia wywierające istotny wpływ na sprawozdania finansowe za bieżący okres poprzez: 
(a) ustalenie, czy stany końcowe z poprzedniego okresu zostały prawidłowo przeniesione do ksiąg rachunkowych bieżącego okresu lub w razie konieczności, czy zostały przekształcone?§ 6 lit. (a) KSB 510 w związku z § 8 KSB 230
(b) ustalenie, czy stany początkowe odzwierciedlają zastosowanie prawidłowych zasad rachunkowości?§ 6 lit. (b) KSB 510 w związku z § 8 KSB 230
(c) przeprowadzenie jednego lub kilku poniższych działań:
(i) przegląd dokumentów roboczych poprzedniego biegłego rewidenta celem uzyskania dowodów badania dotyczących stanów początkowych, jeśli sprawozdania finansowe za poprzedni rok były zbadane
(ii) ocena, czy procedury badania przeprowadzane w bieżącym okresie dostarczają dowody mające znaczenie dla stanów początkowych
(iii) przeprowadzenie specyficznych procedur badania w celu uzyskania dowodów dotyczących stanów początkowych?
§ 6 lit. (c) KSB 510 w związku z § 8 KSB 230
Czy biegły rewident udokumentował uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania, co do tego, czy zasady rachunkowości mające odzwierciedlenie w stanach początkowych były spójnie stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za bieżący okres, a zmiany jakich dokonano w zasadach (polityce) rachunkowości, zostały prawidłowo rozliczone, odpowiednio zaprezentowane i ujawnione zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej?§ 8 KSB 510 w związku z § 8 KSB 230
Korzystanie z wyników pracy audytu wewnętrznego 
Czy biegły rewident, informując zgodnie z KSB 260 osoby odpowiedzialne za nadzór nad jednostką o planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania, zakomunikował, w jaki sposób zaplanował wykorzystanie pracy funkcji audytu wewnętrznego?§ 18 KSB 610
Jeżeli biegły rewident wykorzystał prace audytu wewnętrznego, czy włączył do dokumentacji z badania: 
(a) ocenę:
(i) czy status w organizacji tej funkcji oraz stosowne polityki i procedury wspierają w odpowiedni sposób obiektywizm audytorów wewnętrznych
(ii) poziomu kompetencji tej funkcji
(iii) czy ta funkcja stosuje systematyczne i metodyczne podejście, w tym kontrolę jakości
§ 24 lit. (a) KSB 610 w związku z § 13-14 KSB 610
(b) rodzaj i zakres pracy wykorzystanej oraz podstawy takiej decyzji?§ 24 lit. (b) KSB 610 w związku z § 15-17 KSB 610
(c) procedury badania wykonane przez biegłego rewidenta w celu oceny odpowiedniości wykorzystanej pracy?§ 24 lit. (a) KSB 610 w związku z § 19-23 KSB 610
Kontynuacja działalności 
Czy w przypadku rozpoznania zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności, biegły rewident udokumentował uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania celem ustalenia, czy istnieje istotna niepewność?§ 16 KSB 570 w związku z § 8 KSB 230
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie w celu określonym w punkcie 1 dodatkowych procedur badania uwzględniających czynniki łagodzące, w tym: 
(a) w przypadku braku oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności dokonanej przez kierownictwo, zwrócenie się z prośbą do kierownictwa o jej przeprowadzenie§ 16 lit. (a) KSB 570 w związku z § 8 KSB 230
(b) rozpatrzenie planów kierownictwa co do przyszłych działań w związku z oceną kontynuacji działalności; czy rezultat wdrożenia tych planów może poprawić sytuację i czy plany kierownictwa są wykonalne w danych okolicznościach§ 16 lit. (b) KSB 570 w związku z § 8 KSB 230
(c) w przypadku, gdy jednostka przygotowała prognozę przepływów środków pieniężnych, a analiza prognozy jest znaczącym czynnikiem przy rozważaniu przyszłych skutków zdarzeń lub uwarunkowań podczas oceny planów kierownictwa co do przyszłych działań:
(i) ocenę wiarygodności danych ujętych dla celów przygotowania prognozy oraz
(ii) ustalenie, czy istnieje odpowiednie uzasadnienie dla założeń będących u podstaw sporządzenia tej prognozy
§ 16 lit. (c) KSB 570 w związku z § 8 KSB 230
(d) rozważenie, czy po dniu dokonania oceny przez kierownictwo pojawiły się jakieś dodatkowe fakty lub informacje§ 16 lit. (d) KSB 570 w związku z § 8 KSB 230
(e) zwrócenie się z prośbą o pisemne oświadczenia kierownictwa lub, gdy jest to uzasadnione, osób sprawujących nadzór na temat planów przyszłych działań oraz możliwości ich wykonania?§ 16 lit. (e) KSB 570 w związku z § 8 KSB 230
Czy, jeśli sprawozdania finansowe zawierały odpowiednie ujawnienie, biegły rewident wyraził opinię bez zastrzeżeń i uzupełnił sprawozdanie biegłego rewidenta o paragraf objaśniający w celu:
(a) podkreślenia, że zachodzi istotna niepewność spowodowana zdarzeniem lub uwarunkowaniem, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności oraz
(b) zwrócenia uwagi na zawartą w sprawozdaniach finansowych informację dodatkową?
§ 19 KSB 570
Czy, jeżeli w sprawozdaniach finansowych nie zostało zamieszczone odpowiednie ujawnienie, biegły rewident stosownie do sytuacji wyraził opinię z zastrzeżeniem lub opinię negatywną? Czy w sprawozdaniu biegłego rewidenta biegły rewident stwierdził, że występuje istotna niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności?§ 20 KSB 570

Czy, w przypadku gdy sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, a według osądu biegłego rewidenta przyjęcie przez kierownictwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych założenia kontynuacji działalności nie było zasadne, wyraził on opinię negatywną?
§ 21 KSB 570
Czy, w przypadku, gdy kierownictwo odmówiło dokonania oceny lub poszerzenia jej zakresu, pomimo prośby biegłego rewidenta, biegły rewident udokumentował rozważenie wpływu takiego działania na sprawozdanie biegłego rewidenta?§ 22 KSB 570
Czy biegły rewident udokumentował, że poinformował osoby sprawujące nadzór, o ile nie wszystkie te osoby uczestniczą w zarządzaniu jednostką, o rozpoznanych zdarzeniach i uwarunkowaniach, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności?§ 23 KSB 570
Spory prawne i roszczenia 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur badania pozwalających na stwierdzenie, czy występują spory prawne lub roszczenia wobec jednostki, które mogą doprowadzić do wystąpienia istotnego zniekształcenia, w tym: 
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz, o ile ma to zastosowanie, do innych osób z jednostki, w tym do wewnętrznego działu prawnego§ 9 lit. (a) KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
(b) przegląd protokołów z posiedzeń osób sprawujących nadzór oraz korespondencji z zewnętrznymi doradcami prawnymi jednostki§ 9 lit. (b) KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
(c) sprawdzenie kont, na których ujmowane są koszty usług prawnych?§ 9 lit. (c) KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
Czy dokumentacja badania zawiera kopię pisma do zewnętrznych doradców prawnych jednostki z zapytaniem sporządzonym przez kierownictwo, w którym zawarta jest prośba o bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem, jeżeli biegły rewident ocenił ryzyko istotnego zniekształcenia związane z rozpoznanym sporem prawnym lub roszczeniem bądź też jeżeli procedury badania wskazywały na możliwość istnienia innego istotnego sporu prawnego lub roszczenia?§ 10 KSB 501
Czy, jeżeli kierownictwo nie wyraziło zgody na kontakt lub spotkanie biegłego rewidenta z zewnętrznymi doradcami prawnymi jednostki lub ci ostatni odmówili udzielenia właściwej odpowiedzi na pismo z zapytaniem oraz biegły rewident nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania poprzez zastosowanie alternatywnych procedur badania, to czy biegły rewident zmodyfikował opinię w sprawozdaniu biegłego rewidenta zgodnie z MSB 705?§ 11 KSB 501
Potwierdzenia zewnętrzne 
Czy, jeżeli biegły rewident uznał, że inne procedury badania są niewystarczające do uzyskania przydatnych i wiarygodnych dowodów badania, czy uzyskał potwierdzenia zewnętrzne?§ 7 KSB 505
Czy, w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenia zewnętrzne, biegły rewident udokumentował przeprowadzenie alternatywnych procedur badania?§ 12 KSB 505 w związku z § 8 KSB 230
Późniejsze zdarzenia 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur badania służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania tego, że wszystkie zdarzenia, jakie nastąpiły między datą sprawozdań finansowych a datą sprawozdania biegłego rewidenta, których zaistnienie może wymagać korekty sprawozdań finansowych lub ujawnienia w nich, zostały rozpoznane?§ 6 KSB 560 w związku z § 8 KSB 230
Czy biegły rewident przeprowadził powyższe procedury badania w taki sposób, aby obejmowały okres od daty sprawozdań finansowych do daty sprawozdania biegłego rewidenta lub przedział czasu możliwie najbliższy temu okresowi?§ 7 KSB 560 w związku z § 8 KSB 230
Jeżeli po dacie sprawozdania biegłego rewidenta, biegły rewident dowiedział się o faktach, które − gdyby były mu znane w dacie sprawozdania biegłego rewidenta − mogłyby sprawić, że poprawiłby sprawozdanie biegłego rewidenta, czy udokumentował on przeprowadzenie procedur badania wymaganych przez MSB 560?§ 10-17 KSB 560 w związku z § 8 KSB 230
Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór oraz kierownictwem 
Czy biegły rewident udokumentował zakomunikowanie osobom sprawującym nadzór w sprawach objętych odpowiedzialnością biegłego rewidenta w związku z badaniem sprawozdań finansowych, z tym że: 
(a) biegły rewident jest odpowiedzialny za sformułowanie i wyrażenie opinii o sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez kierownictwo pod nadzorem osób sprawujących nadzór?§ 14 lit. (a) KSB 260
(b) badanie sprawozdań finansowych nie zwalnia kierownictwa lub osób sprawujących nadzór z ich odpowiedzialności?§ 14 lit. (b) KSB 260
Czy biegły rewident udokumentował zakomunikowanie osobom sprawującym nadzór: 
(a) swojej opinii na temat znaczących jakościowych aspektów praktyki rachunkowości jednostki, w tym zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych i ujawnień w sprawozdaniach finansowych?§ 16 lit. (a) KSB 260
(b) znaczących trudności, napotkane podczas badania, jeśli wystąpiły?§ 16 lit. (b) KSB 260
(c) o ile nie wszystkie osoby sprawujące nadzór uczestniczą w zarządzaniu jednostką:
        (i) znaczących spraw, wynikłe podczas badania, które były przedmiotem rozmów lub korespondencji z kierownictwem, jeśli takie miały miejsce
        (ii) pisemnych oświadczeń, o jakie prosił?
§ 16 lit. (c) KSB 260
(d) inne wynikające z badania sprawy, które zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta, są znaczące dla nadzoru nad procesem sprawozdawczości finansowej, jeśli takie stwierdzono?§ 16 lit. (d) KSB 260
Czy w przypadku jednostek notowanych na giełdzie, biegły rewident udokumentował przekazanie osobom sprawującym nadzór: 
(a) oświadczenia, że zespół wykonujący zlecenie badania i inne właściwe osoby z firmy audytorskiej oraz, gdy ma to zastosowanie, wchodzące w skład sieci firm audytorskich, przestrzegały odpowiednie wymogi etyczne dotyczące niezależności§ 17 lit. (a) KSB 260
(b)
(i) informacji o wszystkich związkach i innych sprawach zachodzących pomiędzy firmą audytorską, firmami wchodzącymi w skład sieci firm audytorskich a jednostką, które – zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta – mogłyby zostać zasadnie uznane za wpływające na niezależność (informacja ta powinna obejmować także łączne wynagrodzenia – naliczone przez firmę audytorską i firmy wchodzące w skład sieci firm audytorskich przez cały okres objęty sprawozdaniami finansowymi – za badanie i usługi niebędące badaniem świadczone przez firmę i firmy wchodzące w skład sieci firm audytorskich na rzecz jednostki i jednostek przez nią kontrolowanych; wynagrodzenia te powinny być przyporządkowane do odpowiednich kategorii usług, aby w ten sposób pomóc osobom sprawującym nadzór ocenie wpływu usług na niezależność biegłego rewidenta)
(ii) powiązanych z tym zabezpieczeń, które zastosowano w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń niezależności lub zredukowania ich do dającego się zaakceptować poziomu?
§ 17 .lit. (b) KSB 260
Czy biegły rewident udokumentował poinformowanie osób sprawujących nadzór o formie, terminach i przewidywanej ogólnej treści przekazu informacji?§ 18 KSB 260
Czy dokumentacja badania zawiera pisemną informację do osób sprawujących nadzór o znaczącej słabości kontroli wewnętrznej rozpoznanej w trakcie badania?§ 9 KSB 265
Czy dokumentacja badania zawiera pisemną informację do kierownictwa odpowiedniego szczebla o znaczącej słabości kontroli wewnętrznej, o której poinformował lub zamierza poinformować osoby sprawujące nadzór, chyba że bezpośrednie poinformowanie kierownictwa nie było w danych okolicznościach odpowiednie?§ 10 lit. (a) KSB 265
Czy biegły rewident udokumentował poinformowanie kierownictwa odpowiedniego szczebla o innych słabościach kontroli wewnętrznej rozpoznanych w trakcie badania, które nie zostały przedstawione kierownictwu przez inne strony, i które, zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta, mają na tyle duże znaczenie, że zasługują na uwagę kierownictwa?§ 10 lit. (b) KSB 265
Czy w pisemnej informacji o znaczących słabościach kontroli wewnętrznej biegły rewident zamieścił: 
(a) opis słabości oraz wyjaśnienie ich potencjalnych skutków§ 11 lit. (a) KSB 265
(b) wystarczające informacje umożliwiające osobom sprawującym nadzór oraz kierownictwu poznanie kontekstu powiadomienia, w tym wyjaśnienie, że:
     (i) przeprowadzając badanie, biegły rewident miał na celu wyrażenie opinii o sprawozdaniach finansowych
     (ii) badanie obejmowało rozważenie działania kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzenia sprawozdań finansowych, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej
     (iii) przekazane sprawy ograniczają się do tych słabości, które biegły rewident rozpoznał w trakcie badania, i które uznał za na tyle ważne, by przedstawić je osobom sprawującym nadzór?
§ 11 lit. (b) KSB 265
W przypadku gdy powyższe sprawy były komunikowane ustnie, czy biegły rewident uwzględnił je w dokumentacji badania, a także wskazał datę̨ i osobę̨, której je przekazał. W przypadku gdy sprawy te zostały przekazane na piśmie, czy biegły rewident zachował kopię informacji jako cześć́ dokumentacji badania? 

ŚRODKI TRWAŁE
 

Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji środków trwałych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie aktywów 
(b) kontrola praw do aktywów 
(c) kompletność aktywów 
(d) wycena i przyporządkowanie aktywów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji inwestycji długoterminowych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie aktywów 
(b) kontrola praw do aktywów 
(c) kompletność aktywów 
(d) wycena i przyporządkowanie aktywów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
ZAPASY 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji zapasów potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie aktywów 
(b) kontrola praw do aktywów 
(c) kompletność aktywów 
(d) wycena i przyporządkowanie aktywów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE
Jeżeli zapasy stanowią istotną pozycję sprawozdań finansowych, czy biegły rewident udokumentował: 
(a) uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów dotyczących ich istnienia i stanu przez obecność podczas spisu z natury?§ 4 lit. (a) KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
(b) przeprowadzenie procedur badania w odniesieniu do ostatecznego wykazu zapasów w celu ustalenia, czy odzwierciedla on dokładnie rzeczywiste wyniki spisu z natury?§ 4 lit. (b) KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
Jeżeli spis z natury jest przeprowadzany w innym terminie aniżeli ostatni dzień okresu obrotowego, czy biegły rewident, oprócz udokumentowania zastosowania procedur w punkcie 17, udokumentował przeprowadzenie procedur badania niezbędne do uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania pozwalających stwierdzić, czy zmiany stanu zapasów, które nastąpiły od daty spisu do ostatniego dnia okresu zostały właściwie ujęte?§ 5 KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
Jeżeli ze względu na nieprzewidziane okoliczności biegły rewident nie mógł być obecny podczas spisu z natury zapasów, czy udokumentował on przeprowadzenie lub obserwację spisu dokonanego w innym terminie oraz udokumentował zastosowanie procedur badania w odniesieniu do transakcji, które nastąpiły pomiędzy datami spisów?§ 6 KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
Jeżeli obecność podczas spisu z natury zapasów była w praktyce niewykonalna, czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie alternatywnych procedury badania, aby uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania dotyczące istnienia i stanu zapasów?§ 7 KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
Jeżeli zapasy powierzone opiece i kontroli strony trzeciej stanowiły istotną pozycję sprawozdań finansowych, czy biegły rewident udokumentował uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących istnienia i stanu zapasów przeprowadzając jedną lub obydwie poniższe czynności:
(a) uzyskanie bezpośrednio od strony trzeciej potwierdzenie ilości i stanu zapasów należących do jednostki, a powierzonych stronie trzeciej
(b) przeprowadzenie inspekcji lub innych procedur badania, które były odpowiednie w danych okolicznościach?
§ 8 KSB 501 w związku z § 8 KSB 230
NALEŻNOŚCI 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji należności potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie aktywów 
(b) kontrola praw do aktywów 
(c) kompletność aktywów 
(d) wycena i przyporządkowanie aktywów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
INNE AKTYWA (NP. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO, ŚRODKI PIENIĘŻNE, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie aktywów 
(b) kontrola praw do aktywów 
(c) kompletność aktywów 
(d) wycena i przyporządkowanie aktywów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
INSTRUMENTY FINANSOWE (W PRZYPADKU DOMÓW MAKLERSKICH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji instrumentów finansowych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie aktywów 
(b) kontrola praw do aktywów 
(c) kompletność aktywów 
(d) wycena i przyporządkowanie aktywów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
KREDYTY I POŻYCZKI CZŁONKOWSKIE (W PRZYPADKU SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji kredytów i pożyczek członkowskich potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie aktywów 
(b) kontrola praw do aktywów 
(c) kompletność aktywów 
(d) wycena i przyporządkowanie aktywów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
LOKATY (W PRZYPADKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji lokat potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie aktywów 
(b) kontrola praw do aktywów 
(c) kompletność aktywów 
(d) wycena i przyporządkowanie aktywów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
KAPITAŁY 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji kapitałów potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie kapitałów 
(b) kompletność kapitałów 
(c) wycena i przyporządkowanie kapitałów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
REZERWY 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
par. 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
par. 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
par. 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?par. 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?par. 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?par. 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?par. 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?par. 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji rezerw potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
par. 18 KSB 330
(a) istnienie zobowiązań 
(b) kompletność zobowiązań 
(c) obowiązki związane ze zobowiązaniami (tj. czy zobowiązania są faktycznie zobowiązaniami jednostki?) 
(d) wycena i przyporządkowanie zobowiązań? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?par. 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?par. 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
par. 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
par. 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?par. 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
par. 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?par. 26 KSB 330
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji zobowiązań długoterminowych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) istnienie zobowiązań 
(b) kompletność zobowiązań 
(c) obowiązki związane ze zobowiązaniami (tj. czy zobowiązania są faktycznie zobowiązaniami jednostki?) 
(d) wycena i przyporządkowanie zobowiązań? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
par. 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
par. 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
par. 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?par. 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?par. 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?par. 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?par. 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?par. 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji zobowiązań krótkoterminowych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
par. 18 KSB 330
(a) istnienie zobowiązań 
(b) kompletność zobowiązań 
(c) obowiązki związane ze zobowiązaniami (tj. czy zobowiązania są faktycznie zobowiązaniami jednostki?) 
(d) wycena i przyporządkowanie zobowiązań? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?par. 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?par. 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
par. 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
par. 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?par. 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
par. 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?par. 26 KSB 330
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
par. 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
par. 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
par. 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?par. 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?par. 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?par. 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?par. 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?par. 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji rozliczeń międzyokresowych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
par. 18 KSB 330
(a) istnienie zobowiązań 
(b) kompletność zobowiązań 
(c) obowiązki związane ze zobowiązaniami (tj. czy zobowiązania są faktycznie zobowiązaniami jednostki?) 
(d) wycena i przyporządkowanie zobowiązań? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?par. 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?par. 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
par. 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
par. 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?par. 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
par. 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?par. 26 KSB 330
DEPOZYTY CZŁONKOWSKIE (W PRZYPADKU SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
par. 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
par. 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
par. 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?par. 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?par. 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?par. 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?par. 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?par. 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji depozytów członkowskich potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
par. 18 KSB 330
(a) istnienie zobowiązań 
(b) kompletność zobowiązań 
(c) obowiązki związane ze zobowiązaniami (tj. czy zobowiązania są faktycznie zobowiązaniami jednostki?) 
(d) wycena i przyporządkowanie zobowiązań? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?par. 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?par. 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
par. 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
par. 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?par. 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
par. 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?par. 26 KSB 330
PRZYCHODY OPERACYJNE 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 MSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 MSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 MSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 MSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 MSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 MSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) MSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 MSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji przychodów operacyjnych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 MSB 330
(a) wystąpienie przychodów 
(b) kompletność przychodów 
(c) dokładność przychodów 
(d) rozgraniczenie między okresami przychodów 
(e) klasyfikacja przychodów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 MSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 MSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 MSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 MSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 MSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 MSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 MSB 330
POZOSTAŁE PRZYCHODY (POZOSTAŁE OPERACYJNE I FINANSOWE) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 MSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 MSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 MSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 MSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 MSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 MSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) MSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 MSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji pozostałych przychodów potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 MSB 330
(a) wystąpienie przychodów 
(b) kompletność przychodów 
(c) dokładność przychodów 
(d) rozgraniczenie między okresami przychodów 
(e) klasyfikacja przychodów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 MSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 MSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 MSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 MSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 MSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 MSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 MSB 330
PRZYCHODY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (W PRZYPADKU DOMÓW MAKLERSKICH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 MSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 MSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 MSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 MSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 MSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 MSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) MSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 MSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji przychodów z tytułu instrumentów finansowych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 MSB 330
(a) wystąpienie przychodów 
(b) kompletność przychodów 
(c) dokładność przychodów 
(d) rozgraniczenie między okresami przychodów 
(e) klasyfikacja przychodów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 MSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 MSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 MSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 MSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 MSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 MSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 MSB 330
PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK, PROWIZJI I OPŁAT (W PRZYPADKU SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 MSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 MSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 MSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 MSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 MSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 MSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) MSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 MSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji przychodów z tytułu odsetek, prowizji i opłat potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 MSB 330
(a) wystąpienie przychodów 
(b) kompletność przychodów 
(c) dokładność przychodów 
(d) rozgraniczenie między okresami przychodów 
(e) klasyfikacja przychodów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 MSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 MSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 MSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 MSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 MSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 MSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 MSB 330
PRZYCHODY Z LOKAT (W PRZYPADKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji przychodów z lokat potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) wystąpienie przychodów 
(b) kompletność przychodów 
(c) dokładność przychodów 
(d) rozgraniczenie między okresami przychodów 
(e) klasyfikacja przychodów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
KOSZTY OPERACYJNE 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji kosztów operacyjnych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) wystąpienie kosztów 
(b) kompletność kosztów 
(c) dokładność kosztów 
(d) rozgraniczenie między okresami kosztów 
(e) klasyfikacja kosztów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
POZOSTAŁE KOSZTY (POZOSTAŁE OPERACYJNE I FINANSOWE) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji pozostałych kosztów potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) wystąpienie kosztów 
(b) kompletność kosztów 
(c) dokładność kosztów 
(d) rozgraniczenie między okresami kosztów 
(e) klasyfikacja kosztów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (W PRZYPADKU DOMÓW MAKLERSKICH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji kosztów z tytułu instrumentów finansowych potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) wystąpienie kosztów 
(b) kompletność kosztów 
(c) dokładność kosztów 
(d) rozgraniczenie między okresami kosztów 
(e) klasyfikacja kosztów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK (W PRZYPADKU SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji kosztów z tytułu odsetek potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) wystąpienie kosztów 
(b) kompletność kosztów 
(c) dokładność kosztów 
(d) rozgraniczenie między okresami kosztów 
(e) klasyfikacja kosztów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
KOSZTY FUNDUSZU (W PRZYPADKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH) 
Czy, dokumentując rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres przeprowadzonych procedur badania, biegły rewident opisał:
(a) rozpoznaną charakterystykę̨ zbadanej określonej pozycji lub sprawy
(b) kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę̨ ukończenia tej pracy oraz
(c) kto dokonał przeglądu tej wykonanej pracy, datę̨ oraz zakres tego przeglądu?
§ 9 KSB 230
TESTY KONTROLI 
Czy biegły udokumentował przeprowadzenie testów kontroli służących uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących skuteczności działania kontroli, jeżeli:
(a) dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń obejmowała oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie (tj. biegły rewident, określając rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur wiarygodności, zamierzał zaufać skuteczności działania kontroli) lub
(b) same procedury wiarygodności nie miały zapewnić wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń?
§ 8 KSB 330
Czy, dokumentując przeprowadzenie testów kontroli, biegły rewident:
(a) udokumentował przeprowadzenie także innych procedur badania w połączeniu z kierowaniem zapytań, aby uzyskać dowody badania skuteczności działania kontroli, w tym:
(i) sposobu, w jaki kontrole były przeprowadzane w odpowiednich odcinkach czasu w okresie objętym badaniem
(ii) ciągłości ich stosowania
(iii) kto lub w jaki sposób je przeprowadzał?
§ 8 KSB 330
Czy, jeżeli biegły rewident uzyskał dowody badania dotyczące skuteczności działania kontroli w okresie śródrocznym, tu udokumentował uzyskanie dowodów badania dotyczących znaczących zmian tych kontroli następujących po okresie śródrocznym?§ 12 KSB 330
Czy w przypadku, gdy biegły rewident wykorzystał dowody badania skuteczności działania kontroli uzyskanych podczas poprzednich badań, biegły rewident udokumentował uzyskanie dowodów badania na temat tego, czy po uprzednich badaniach nastąpiły znaczące zmiany tych kontroli (biegły rewident uzyskuje te dowody badania w drodze kierowania zapytań w połączeniu z obserwacją lub inspekcją)?§ 14 KSB 330
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania informacje o przesłankach uzasadniających zaufanie tym kontrolom, które zostały zbadane podczas poprzedniego badania?§ 29 KSB 330
Czy, jeżeli zmiany, o których mowa w punkcie 5 nie nastąpiły, czy przeprowadził on testy kontroli przynajmniej raz na trzy badania oraz przeprowadził testy niektórych kontroli przy każdym badaniu?§ 14 lit. (b) KSB 330
Czy jeżeli biegły rewident polegał na kontrolach, z którymi wiąże się ryzyko, ocenione przez niego jako znaczące, udokumentował on przeprowadzenie testów tych kontroli w badanym okresie?§ 21 KSB 330
PROCEDURY WIARYGODNOŚCI 
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności dla istotnej pozycji kosztów funduszu potwierdzających poniższe stwierdzenia:
Komentarz dla kontrolującego: Zgodnie z par. A125 KSB 315, biegły rewident może wykorzystać stwierdzenia w sposób opisany poniżej lub też wyrazić je w inny sposób, pod warunkiem, że wszystkie aspekty opisane poniżej zostały uwzględnione. Na przykład biegły rewident może wybrać połączenie stwierdzeń dotyczących transakcji i zdarzeń ze stwierdzeniami dotyczącymi sald kont.
§ 18 KSB 330
(a) wystąpienie kosztów 
(b) kompletność kosztów 
(c) dokładność kosztów 
(d) rozgraniczenie między okresami kosztów 
(e) klasyfikacja kosztów? 
Czy, jeżeli biegły rewident stwierdził, że ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń jest znaczące, to udokumentował przeprowadzenie procedur wiarygodności będących reakcją na to konkretne ryzyko?§ 21 KSB 330
Czy, jeżeli reakcją na ryzyko znaczące były wyłącznie procedury wiarygodności, polegały one na badaniach szczegółowych?§ 21 KSB 330
Czy, w przypadku przeprowadzenia analitycznych procedur wiarygodności biegły rewident:
(a) udokumentował sformułowanie oczekiwania co do ujętych kwot lub wskaźników
(b) ustalił wszelkie różnice − między kwotami ujętymi a oczekiwanymi − które są możliwe do zaakceptowania?
§ 5 KSB 520
Czy, jeżeli procedury analityczne doprowadziły do rozpoznania odchyleń lub zależności, które były niespójne z innymi odnośnymi informacjami lub różniły się znacząco od oczekiwanych wielkości, biegły rewident udokumentował analizę tych różnic poprzez:
(a) skierowanie zapytań do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania związanych z odpowiedziami kierownictwa
(b) przeprowadzenie innych procedur badania, które były konieczne w danych okolicznościach?
§ 7 KSB 520
Czy, w przypadku badań szczegółowych, biegły rewident udokumentował ekstrapolację zniekształcenia wykrytego w próbce na całą populację?§ 14 KSB 530
Czy biegły rewident udokumentował ocenę:
(a) wyników próbki
(b) czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczyło uzasadnioną podstawę dla sformułowania wniosków na temat populacji objętej badaniem?
§ 15 KSB 530
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania?§ 26 KSB 330
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Czy udokumentowano posiadanie przez jednostkę dominującą zasad konsolidacji?§ 12 i 17 oraz § A.10-A.12, A.23-A.31 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600
Czy udokumentowano poprawność zastosowanych metod konsolidacji?§ 12 i § 17 oraz § A.10-A.12, A.23-A.31 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600
Czy udokumentowano ocenę ewentualnych odstępstw od zasad konsolidacji?§ 12 i § 17 oraz § A.10-A.12, A.23—A.31 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600
Czy dokumentacja potwierdza oparcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na wspólnych zasadach wyceny i ustalania wyniku finansowego jednostek grupy kapitałowej?§ 12 i § 17 oraz § A.10-A.12, A.23-A.31 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600 
Czy dokumentacja potwierdza właściwe przygotowanie danych wynikających ze sprawozdań finansowych jednostek zależnych mających siedzibę za granicą co do metodologii ich sporządzenia i wyceny?§ 35 KSB 600 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600
Czy dokumentacja potwierdza, że dokonano rzetelnie i prawidłowo niezbędnych korekt i wyłączeń?§ 34 i 37 KSB 600 oraz § A.47 i A.56 KSB 600 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600
Czy dokumentacja potwierdza prawidłowość ustalenia kapitałów mniejszości?§ 34 KSB 600 oraz § A.47 i A.56 KSB 600 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600
Czy prawidłowo udokumentowano zbadanie sposobu ustalenia wartości firmy i jej rozliczania?§ 34 i 37 KSB 600 oraz § A.47 i A.56 KSB 600 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600
Czy udokumentowano ocenę wpływu faktu niebadania części sprawozdań finansowych jednostek zależnych na skonsolidowane sprawozdanie finansowe?§ 12 i § 17 oraz § A.10-A.12 w powiązaniu z § 44 i 50 KSB 600 
Ocena zniekształceń rozpoznanych w trakcie badania 
Komentarz dla kontrolującego:
Zgodnie z par. A1 KSB 450, zniekształcenia mogą być wynikiem:
(a) niedokładności przy gromadzeniu lub przetwarzaniu danych, na podstawie których sporządzono sprawozdania finansowe
(b) pominięcia kwoty lub ujawnienia informacji
(c) niepoprawnego szacunku księgowego wywołanego przeoczeniem lub oczywistą błędną interpretacją faktów
(d) osądów kierownictwa dotyczących szacunków księgowych, które biegły rewident ocenia jako nieracjonalne lub wyboru i zastosowania zasad (polityki) rachunkowości, które biegły rewident ocenia jako nieodpowiednie.
Zgodnie z par. A3 KSB 450, aby pomóc biegłemu rewidentowi przy ocenie wpływu zniekształceń zgromadzonych podczas badania oraz informowaniu o zniekształceniach kierownictwa i osób sprawujących nadzór, przydatne może być rozróżnienie na zniekształcenia faktyczne, zniekształcenia wynikające z osądu oraz zniekształcenia projekcji.
Zniekształcenia faktyczne, to zniekształcenia, co do których nie ma żadnych wątpliwości.                      
Zniekształcenia wynikające z osądu, to różnice zdań co do osądu kierownictwa odnośnie wartości szacunkowych, które biegły rewident ocenia jako nieracjonalne bądź wyboru lub zastosowania zasad (polityki) rachunkowości, które biegły rewident ocenia jako nieodpowiednie
Zniekształcenia projekcji, to najlepsze szacunki biegłego rewidenta dotyczące zniekształceń zbioru, uwzględniające projekcje zniekształceń rozpoznanych w badanych próbkach na cały zbiór, z którego pobrano próbki.
 
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania:§ 5, 15 lit. (b) KSB 450
a) kwoty, poniżej których zniekształcenia uznaje się za oczywiście nieznaczące?§ 5 KSB 450
b) wszystkie zniekształcenia zgromadzone w czasie badania ze wskazaniem, czy zostały skorygowane?§ 5, 8 i 12 KSB 450
c) ustalenia biegłego rewidenta, czy nieskorygowane zniekształcenia są istotne, pojedynczo lub łącznie, oraz uzasadnienie tego wniosku?§ 11 KSB 450
Zasadność wyrażonej opinii 
Czy biegły rewident wyraził opinię z zastrzeżeniem, gdy po uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania stwierdził, że zniekształcenia – pojedynczo lub łącznie – są istotne, ale ich wpływ na sprawozdania finansowe nie jest rozległy?§ 7 lit. (a) KSB 705
Czy biegły rewident wyraził opinię z zastrzeżeniem, gdy nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania stanowiących podstawę opinii, ale stwierdza, że potencjalny wpływ na sprawozdania finansowe niewykrytych zniekształceń, o ile występują, mógłby być istotny, ale nie rozległy?§ 7 lit. (b) KSB 705
Czy biegły rewident wyraził opinię negatywną, jeżeli po uzyskaniu wystarczających i odpowiednich dowodów badania stwierdził, że zniekształcenia sprawozdań finansowych – pojedynczo lub łącznie – są zarówno istotne, jak i rozległe?§ 8 lit. (c) KSB 705
Czy biegły rewident odstąpił od wyrażenia opinii, gdy nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, na których mógłby oprzeć opinię, oraz stwierdził, że potencjalny wpływ na sprawozdania finansowe niewykrytych zniekształceń, o ile występują, mógłby być zarówno istotny, jak i rozległy?§ 9 KSB 705
Czy, w ocenie kontrolującego, paragrafy objaśniające, paragrafy dotyczące innej sprawy lub komunikacja z osobami sprawującymi nadzór lub kierownictwem nie mają formy ukrytego zastrzeżenia? 
Jeżeli biegły rewident zmodyfikował opinię o sprawozdaniu finansowym, to czy zamieścił w sprawozdaniu biegłego rewidenta paragraf opisujący okoliczności, które spowodowały modyfikację? Czy biegły rewident zamieścił ten paragraf w sprawozdaniu biegłego rewidenta tuż przed paragrafem opiniującym i opatrzył go nagłówkiem „Uzasadnienie opinii z zastrzeżeniem”, „Uzasadnienie opinii negatywnej” lub „Uzasadnienie odstąpienia od wyrażenia opinii”?§ 16 KSB 705
Jeżeli istotne zniekształcenie sprawozdań finansowych dotyczy określonych kwot w sprawozdaniach finansowych (w tym ujawnień ilościowych), czy biegły rewident do paragrafu uzasadniającego modyfikację włączył opis oraz wyraził liczbowo skutki finansowe zniekształcenia chyba, że nie było to wykonalne w praktyce?§ 17 KSB 705
Jeżeli istotne zniekształcenie sprawozdań finansowych dotyczyło ujawnień stanowiących opisowe informacje, czy biegły rewident w paragrafie uzasadniającym modyfikację zamieścił wyjaśnienie sposobu zniekształcenia ujawnienia?§ 18 KSB 705
Czy, jeżeli biegły rewident zmodyfikował opinię, paragraf opiniujący zatytułował odpowiednio: „Opinia z zastrzeżeniem”, „Opinia negatywna” lub „Odstąpienie od wyrażenia opinii”?§ 22 KSB 705
Czy, jeżeli biegły rewident zamieścił paragraf objaśniający w sprawozdaniu biegłego rewidenta: 
(a) zamieścił go w sprawozdaniu biegłego rewidenta bezpośrednio po paragrafie opiniującym?§ 7 lit. (a) KSB 706
(b) zastosował nagłówek „objaśnienie” lub inny odpowiedni nagłówek?§ 7 lit. (b) KSB 706
(c) zamieścił w paragrafie wyraźne odniesienie do objaśnianej sprawy oraz wskazanie, gdzie w sprawozdaniu finansowym można znaleźć odpowiednie ujawnienia opisujące w pełni sprawę?§ 7 lit. (c) KSB 706
(d) zaznaczył, że objaśnienie sprawy nie stanowi modyfikacji opinii biegłego rewidenta?§ 7 lit. (d) KSB 706
Czy, jeżeli biegły rewident uznał za konieczne poinformowanie o sprawie, innej niż zaprezentowana lub ujawniona w sprawozdaniach finansowych, która jego zdaniem ma znaczenie dla zrozumienia przez użytkowników procesu badania, odpowiedzialności biegłego rewidenta lub sprawozdania biegłego rewidenta, to poinformował o takiej sprawie w sprawozdaniu biegłego rewidenta w paragrafie o nagłówku „Inna sprawa” lub innym odpowiednim nagłówku? Czy biegły rewident zamieścił ten paragraf bezpośrednio po paragrafie opiniującym i po paragrafie objaśniającym lub w innym miejscu sprawozdania biegłego rewidenta, jeżeli treść innej sprawy wiąże się z paragrafem dotyczącym innej odpowiedzialności sprawozdawczej?§ 8 KSB 706
Kompletność i prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki 
Czy biegły rewident udokumentował badanie kompletności i prawidłowości poniższych elementów sprawozdania finansowego: 
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
b) bilans 
c) rachunek zysków i strat 
d) zestawienie zmian w kapitale własnym 
e) rachunek przepływów pieniężnych 
f) dodatkowe informacje i objaśnienia? 
Czy biegły rewident udokumentował, że niżej wymienione części sprawozdania finansowego są prawidłowe, tj.  wartości liczbowe i opisy słowne prezentowane w sprawozdaniu finansowym wynikają z ksiąg oraz innych dokumentów? 
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
b) bilans 
c) rachunek zysków i strat 
d) zestawienie zmian w kapitale własnym 
e) rachunek przepływów pieniężnych 
f) dodatkowe informacje i objaśnienia? 
Czy biegły udokumentował sprawdzenie, że sprawozdanie z działalności jednostki zapewnia wywiązanie się jednostki z obowiązków informacyjnych określonych w art. 49 ustawy o rachunkowości i innych wiążących jednostkę przepisów? 
Czy biegły udokumentował sprawdzenie, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym? 
Czy biegły udokumentował sprawdzenie, że w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania, w sprawozdaniu z działalności jednostki nie występują istotne zniekształcenia? 
Sprawozdanie z badania 
Czy, w ocenie kontrolującego, sprawozdanie z badania zostało sformułowane w sposób jasny i jednoznaczny?art. 83 ust. 2 ustawy
Czy sprawozdanie z badania zawiera: 
1) nazwę i siedzibę firmy audytorskiej, która przeprowadziła badanie?art. 83 ust. 3 punkt 1 ustawy
2) nazwę jednostki, której sprawozdanie finansowe podlegało badaniu?art. 83 ust. 3 punkt 2 ustawy
3) wskazanie, że przedmiotem badania było roczne sprawozdanie finansowe jednostki badanej?art. 83 ust. 3 punkt 3 ustawy
4) wskazanie dnia bilansowego sprawozdania finansowego oraz okresów objętych sprawozdaniem finansowym podlegającym badaniu?art. 83 ust. 3 punkt 4 ustawy
5) wskazanie zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego podlegającego badaniu?art. 83 ust. 3 punkt 5 ustawy
6) opis zakresu badania, w tym wskazanie standardów badania, według których przeprowadzono badanie?art. 83 ust. 3 punkt 6 ustawy
7) imię i nazwisko biegłego rewidenta, podpisującego sprawozdanie z badania oraz jego numer w rejestrze?art. 83 ust. 3 punkt 7 ustawy
8) opinię biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości?art. 83 ust. 3 punkt 8 ustawy
9) opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową?art. 83 ust. 3 punkt 9 ustawy
10) opinię, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym?art. 83 ust. 3 punkt 10 ustawy
11) oświadczenie o tym, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie?art. 83 ust. 3 punkt 11 ustawy
12) objaśnienia, w których biegły rewident odnosi się do spraw, na które zwrócił uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami?art. 83 ust. 3 punkt 13 ustawy
13) oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności?art. 83 ust. 3 punkt 14 ustawy
14) stwierdzenie, że zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez jej zarząd lub inny organ zarządzający obecnie lub w przyszłości?art. 83 ust. 3 punkt 15 ustawy
15) informację o tym, czy jednostka, o której mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w tym przepisie, albo odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości, a w przypadku jednostki korzystającej ze zwolnienia, o którym mowa w art. 49b ust. 11 tej ustawy – informację, czy jednostka ta ujawniła w swoim sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę jednostki dominującej wyższego szczebla, sporządzającej oświadczenie lub odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczeblaart. 83 ust. 3 punkt 16 ustawy
16) podpis biegłego rewidenta i datę sporządzenia sprawozdania z badaniaart. 83 ust. 3 punkt 18 ustawy
17) opinię, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowychart. 83 ust. 6 punkt 1 ustawy
18) uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniami, wydania opinii negatywnej albo odmowy wydania opinii przez biegłego rewidenta, wraz z opisem skutków zniekształceń będących powodem wydania takiej opinii albo odmowy jej wydaniaart. 83 ust. 6 punkt 2 ustawy
19) informację o niedopełnieniu przez badaną jednostkę, do dnia sporządzenia sprawozdania z badania, obowiązku złożenia do właściwego rejestru sądowego, a w stosownych przypadkach także do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowyart. 83 ust. 6 punkt 3 ustawy
20) informację o stwierdzonym podczas badania istotnym naruszeniu prawa, statutu lub umowy spółki mającym wpływ na sprawozdanie finansowe?art. 83 ust. 6 punkt 4 ustawy
Pozostałe zagadnienia (w tym pisemne oświadczenia) 
Czy, w ocenie kontrolującego, akta badania umożliwiają biegłemu rewidentowi niebiorącemu udziału w badaniu prześledzenie przebiegu badania i znalezienie uzasadnienia dla opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wyrażonej w sprawozdaniu z badania?art. 81 ustawy
Czy biegły rewident udokumentował przeprowadzenie na zakończenie badania procedur analitycznych, które miały mu pomóc przy formułowaniu ogólnego wniosku, czy sprawozdania finansowe są spójne z jego wiedzą o jednostce?§ 6 KSB 520
Czy, w ocenie kontrolującego, biegły rewident udokumentował przeprowadzenie procedur badania, które w danych okolicznościach były odpowiednie dla uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania?§ 6 KSB 500
Czy biegły rewident uzyskał pisemne oświadczenie kierownika jednostki na temat wywiązania się z odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej?§ 9 KSB 580
Czy biegły rewident uzyskał pisemne oświadczenie kierownika jednostki, że:
a) przedstawiono biegłemu rewidentowi wszystkie odnośne informacje i umożliwiono dostęp zgodnie z warunkami zlecenia badania
b) wszystkie transakcje zostały zaksięgowane i odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych?
§ 10 KSB 580
Czy biegły rewident zamieścił w dokumentacji badania pisemne oświadczenie kierownictwa jednostki o tym, że: 
     (a) potwierdza ono swoją odpowiedzialność́ za zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie kontroli wewnętrznej, służącej zapobieganiu i wykrywaniu oszustw
     (b) ujawniło ono biegłemu rewidentowi wyniki oceny ryzyka, że sprawozdania finansowe na skutek oszustwa mogą̨ zawierać́ istotne zniekształcenie
     (c) ujawniło ono biegłemu rewidentowi wiedzę na temat oszustwa lub podejrzewanego oszustwa wpływającego na jednostkę̨, które obejmuje:
           (i) kierownictwo
           (ii) pracowników odgrywających znaczącą rolę przy kontroli wewnętrznej lub
           (iii) inne osoby, jeżeli oszustwo ma istotny wpływ na sprawozdania finansowe
     (d) ujawniło ono biegłemu rewidentowi wiedzę na temat zarzutów o oszustwo lub podejrzewane oszustwo wpływające na sprawozdania finansowe, które to zarzuty zostały zgłoszone przez pracowników, byłych pracowników, analityków, regulatorów i innych?
§ 39 KSB 240
e) ujawniło ono biegłemu rewidentowi tożsamość podmiotów powiązanych z jednostką oraz wszystkie powiązania i transakcje z podmiotami powiązanymi, które są im znane§ 26 lit. (a) KSB 550
f) odpowiednio ujęło ono w księgach oraz ujawniło takie powiązania i transakcje?§ 26 lit. (b) KSB 550
g) biegłemu rewidentowi zostały ujawnione wszystkie znane kierownictwu lub podejrzewane przypadki naruszenia prawa i regulacji, których wpływ powinien być rozważony przy sporządzaniu sprawozdań́ finansowych?§ 16 KSB 250
h) jest ono przekonane o racjonalności znaczących założeń przyjętych przy ustalaniu wartości szacunkowych?§ 22 KSB 540
i) potwierdza ono, że wszystkie znane obecnie i potencjalne spory prawne i roszczenia, których skutki należy rozważyć́ podczas sporządzania sprawozdań́ finansowych, zostały ujawnione biegłemu rewidentowi oraz ujęte i ujawnione zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej?§ 12 KSB 501
j) wszystkie zdarzenia, jakie nastąpiły po dacie sprawozdań́ finansowych, a w związku z którymi mające zastosowanie ramowe założenia sprawozdawczości finansowej nakazują̨ korekty lub ujawnienia, zostały skorygowane lub ujawnione?§ 9 KSB 560
k) zdaniem kierownictwa, wpływ nieskorygowanych zniekształceń (jeśli wystąpiły), pojedynczo i łącznie, na sprawozdanie finansowe jako całość, nie jest istotny§ 14 KSB 450
Czy opis zniekształceń, o których mowa w punkcie 6 lit. k) został zamieszczony lub dołączony do pisemnego oświadczenia kierownictwa?§ 14 KSB 450
Czy data pisemnych oświadczeń jest możliwie najbliższa dacie sprawozdania biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych, ale nie późniejsza od niej§ 14 KSB 580