Kwestionariusz do poprzedniego biegłego rewidenta

Kwestionariusz dla Biegłych Rewidentów

badających jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie

ABC
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 202X r.

Szanowni Państwo,

w związku z wyborem PPP na firmę audytorską badającą jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki ABC za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.202X r., zgodnie z zapisami zawartymi w art. 82 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415 z późniejszymi zmianami), w oparciu o zasady określone w Kodeksie etyki zawodowych księgowych wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych zwracamy się z prośbą o  udzielenie informacji na poniżej zamieszczone pytania i zagadnienia, a następnie odesłanie go na adres e-mail: .

Z bólem serca informujemy, że nie udzielenie nam odpowiedzi zmuszał będzie nas do poinformowania (donosu) na Was do PANA.

W imieniu Firmy Audytorskiej

AAA
wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem XXXX

kluczowy biegły rewident Anna Maria Boska, nr w rejestrze XXXX,

ZakresKomentarz Audytora
A.    Zagadnienia ogólne
Czy został spełniony wymóg niezależności audytora od badanej Spółki? W jaki sposób udokumentowana została procedura weryfikacji niezależności audytora? 
Czy Spółka wpływała na ograniczenie zakresu prac audytora? Jeśli tak, proszę opisać sytuacje. 
Czy nastąpiły jakieś ograniczenie w dostępie do informacji dotyczących badanego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego? 
Czy otrzymali i wykorzystywali Państwo podczas badania: listy od prawników, w tym czy uzyskali Państwo informację o istotnych sprawach sądowych, postępowaniach układowych? Prosimy o krótkie opisanie istotnych spraw sądowych opinie innych niezależnych wobec klienta ekspertów? 
Czy udostępniono Państwu wszystkie protokoły z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz uchwały za badany rok i okres od daty bilansu do zakończenia badania? Jeśli tak, jaki wpływ miały sprawy poruszone w protokołach na badane sprawozdanie finansowe? 
Jakie ryzyka zostały przez Państwa zidentyfikowane i jakie w związku z tym zastosowaliście Państwo procedury na ich pokrycie? 
Czy w trakcie badania zidentyfikowaliście Państwo jakiekolwiek warunki lub zdarzenia, które wzbudziły w Państwu wątpliwości odnośnie do tego, czy Spółka przestrzega przepisów i regulacji prawnych? Jeśli tak, to czy którekolwiek ze zidentyfikowanych przez Państwa warunków bądź zdarzeń były omawiane z zarządem Spółki? 
Czy wystąpiły rozbieżności zdań pomiędzy audytorem a Spółką. Jeśli tak to czego dotyczyły i które stanowisko zostało ostatecznie przyjęte na potrzeby jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Czy uzyskaliście Państwo pisemne oświadczenie Zarządu dotyczące wszelkich istotnych spraw mających wpływ na prawidłowość i rzetelność jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego? 
Czy wystąpiły nietypowe kwestie lub zagadnienia wymagające ujęcia w oświadczeniu Zarządu? Proszę opisać jakie. 
Prosimy podać listę niewprowadzonych przez Spółkę korekt do sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego. 
B.     Kontrola wewnętrzna
Czy Państwa badanie obejmowało przegląd oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej Spółki? 
Czy przeprowadziliście Państwo testy tej kontroli? Proszę wskazać dla jakich procesów. 
Czy przeprowadzając testy kontroli uzyskaliście Państwo wystarczającą pewność, że Spółka stosowała procedury kontroli w ciągu całego badanego okresu? 
Na jakim poziomie zostało ustalone ryzyko kontroli? 
Czy w trakcie badania i oceny kontroli wewnętrznej zidentyfikowali Państwo istotne słabości występujące w systemie kontroli wewnętrznej jednostki? Jeśli tak, prosimy wpisać jakie oraz czy zostało to uwzględnione przy doborze procedur badania oraz omówione z kierownictwem Spółki? 
Dla których pozycji sprawozdania wykorzystywane były testy kontroli jako procedury badania? 
Czy Państwa badanie obejmowało badanie systemów informatycznych Spółki? Jeśli tak, to w jakim zakresie. 
C.     Istotność badania
W jaki sposób został przez Państwa ustalony poziom istotności i jego wysokość dla badanego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania? Proszę podać kwotę. 
Jaka została przez Państwa przyjęta wartość błędu, powyżej której ujmowaliście Państwo korekty na zestawieniu różnic z badania? Proszę podać kwotę. 
Czy podczas badania miała miejsce korekta planu badania i korekta poziomu istotności? 
D.    Polityka rachunkowości
Czy Spółka stosuje politykę rachunkowości, w tym zwłaszcza zasady wyceny aktywów i pasywów, zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowości? Jeśli stwierdzono nieprawidłowości, proszę opisać czego dotyczyły. 
Czy polityka rachunkowości odpowiada specyfice działania Spółki i została w pełni ujawniona w sprawozdaniu finansowym? 
Czy w okresie objętym badaniem wprowadzono zmiany w polityce rachunkowości? Jeśli tak proszę opisać czego dotyczyły i czy zostały prawidłowo ujęte w sprawozdaniu finansowym z zapewnieniem porównywalności danych za poprzednie okresy sprawozdawcze. 
E.     Szczegółowe kwestie dotyczących wybranych obszarów badania
I.          Środki trwałe (ŚT) i wartości niematerialne i prawne (WNiP)
Czy audytor uczestniczył w inwentaryzacji ŚT przeprowadzonej przez Spółkę i czy mógł na niej polegać w zakresie istnienia ŚT? Jeśli nie uczestniczono w inwentaryzacji, jakie alternatywne procedury zostały przeprowadzone, by potwierdzić istnienie ŚT? 
Czy mogą Państwo potwierdzić, że wszystkie wykazane przez spółkę aktywa są przez nią użytkowane? 
Czy przeprowadzaliście Państwo badanie wartości początkowej ŚT i WNiP? Czy zostały stwierdzono jakieś nieprawidłowości. 
W sytuacji, gdy spółka wykazała aktywa z tytułu leasingu finansowego, czy mogą Państwo potwierdzić, że zawarte umowy spełniają warunki leasingu finansowego? 
Czy szczególną uwagę zwrócili Państwo na prawidłowe ujęcie w księgach i zaprezentowanie w sprawozdaniu finansowym umów leasingu zwrotnego, jeżeli miały miejsce. 
Czy stawki amortyzacji są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości czy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w przypadku stosowania stawek przewidzianych przepisami podatkowymi dla celów naliczania amortyzacji rachunkowej upewniliście się Państwo, że we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają one przewidywany okres przydatności gospodarczej? 
Czy amortyzacja została naliczona według metody i stawek stosowanych w okresach badanych (ciągłość stawek)? 
Czy Spółka prawidłowo przeprowadziła weryfikację stawek amortyzacyjnych. 
Czy w trakcie badania zidentyfikowano trwałą utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych? Jeśli tak, to czy ujęto w księgach odpowiedni odpis z tytułu trwałej utraty wartości? Czy Spółka przeprowadzała testy na utratę wartości? 
Czy którekolwiek środki trwałe zostały oddane w zastaw pod zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek/kredytów? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje. Czy informacje zostały prawidłowo ujawnione w sprawozdaniu finansowym? 
Inne nietypowe kwestie. 
II.        Inwestycje długoterminowe
Czy udostępniono Państwu dokumenty potwierdzające tytuł własności do inwestycji długoterminowych? Jeśli nie, jakie alternatywne testy przeprowadzono? 
Jakie procedury zostały przez Państwa przeprowadzone w zakresie potwierdzenia istnienia długoterminowych inwestycji? 
Czy stosowana metoda wyceny jest właściwa i była stosowana w sposób ciągły? 
Czy mogą Państwo potwierdzić, że Spółka w odpowiedni sposób udokumentowała przesłanki braku utraty wartości inwestycji długoterminowych? 
Czy mogą Państwo potwierdzić, że wszystkie przychody z inwestycji zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym? 
Czy występują prawne ograniczenia w dysponowaniu inwestycjami długoterminowymi? 
Inne nietypowe kwestie. 
III.      Zapasy
Czy badanie obejmowało udział w inwentaryzacji? Prosimy o wskazać magazynów, w spisie których uczestniczył audytor. 
Czy mieliście Państwo uwagi co do prawidłowości przeprowadzonego spisu? Jeśli tak, proszę opisać jakie. 
Jeżeli audytor nie uczestniczył w inwentaryzacji zapasów, proszę wskazać jakie alternatywne procedury przeprowadzono, by potwierdzić istnienie zapasów. Czy w efekcie tych procedur uzyskano wystarczające dowody badania istnienia zapasów? 
Czy Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu zweryfikowania pozycji zapasów znajdujących się poza terenem Spółki? Czy audytor potwierdził istnienie zapasów składowanych przez strony trzecie? 
Czy zapasy (w tym zapasy o zmniejszonej przydatności, np. uszkodzone, niezbywalne) są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż wartość cen sprzedaży netto? 
Czy sposób wyceny rozchodu zapasów jest spójny z poprzednim rokiem, tak pod względem metody (np. FIFO) jak i zasad alokacji kosztów? 
Czy spółka utworzyła wystarczające, ale nie nadmierne, odpisy aktualizujące na zapasy uszkodzone, przestarzałe lub niepełnowartościowe? 
Czy spółka posiada zapasy, które zostały zakupione od innych jednostek z Grupy? Jeśli tak, to czy jednostce dominującej przedstawione zostały pełne informacje na ten temat dla celów konsolidacyjnych? 
Czy w ocenie audytora wycena zapasów może być uznana za prawidłową, w tym w szczególności czy na podstawie przeprowadzonych procedur badania kalkulację kosztów produkcji można uznać za racjonalną. 
Czy zweryfikowano kompletność oraz poprawność ujęcia zapasów we właściwych okresach poprzez porównanie daty fizycznej wysyłki lub dostawy zapasów (dokumenty WZ, PZ lub inne dokumenty dostawy) z datą rozliczenia finansowego ujętą w księgach (faktury)? 
Czy Spółka prawidłowo rozlicza otrzymane bonusy (rabaty) od dostawców w zakresie alokacji ceny nabycia? Proszę opisać metodę rozliczenia stosowaną przez Spółkę 
Czy którekolwiek z zapasów stanowią przedmiot zastawu lub innych obciążeń? Czy informacje zostały prawidłowo ujawnione w sprawozdaniu finansowym? 
Inne nietypowe kwestie. 
IV.     Należności
Czy poprzez bezpośrednie potwierdzenie sald należności lub alternatywne metody weryfikacji audytor uzyskał wystarczającą pewność, że należności istnieją oraz zostały prawidłowo ujęte w sprawozdaniu finansowym? Proszę wskazać jaki % salda należności handlowych objęto niezależnym potwierdzeniem oraz jaki % odpowiedzi uzyskano oraz uznano za zgodne. 
Czy mogą Państwo potwierdzić, że spółka dokonała wystarczających, ale nie nadmiernych odpisów aktualizujących należności wątpliwe i nieściągalne? 
Czy uzyskano dowody badania co do prawidłowości ujęcia pozostałych należności, należności publicznoprawnych, zaliczek dla dostawców? 
Inne nietypowe kwestie. 
V.       Środki pieniężne
Czy potwierdzili Państwo bezpośrednio z bankiem wszystkie salda na rachunkach bankowych? 
Czy Spółka przeprowadziła inwentaryzację środków pieniężnych w kasie? 
Czy występują jakiekolwiek ograniczenia w dysponowaniu krótkoterminowymi aktywami finansowymi (w tym środkami na rachunkach bankowych) i czy zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym? 
Jeżeli salda środków pieniężnych w banku lub w kasie na koniec roku jest wyjątkowo duże lub wyjątkowo małe w porównaniu z normalnym stanem, proszę podać szczegółowe wyjaśnienia. 
Inne nietypowe kwestie. 
VI.     Instrumenty pochodne
Czy poprzez niezależne potwierdzenie oraz wyceny zweryfikowano istnienie, kompletność ujęcia oraz prawidłowość wyceny instrumentów pochodnych? 
Jeżeli Jednostka stosowała politykę zabezpieczeń, czy sprawdzono, że Spółka prawidłowo podzieliła skutki wyceny instrumentów pochodnych pomiędzy wynik finansowy i kapitał z aktualizacji wyceny oraz w sposób zgodny z zasadami rachunkowości zabezpieczeń przeprowadziła wycenę pozycji zabezpieczanych? 
Inne nietypowe kwestie. 
VII.   Kapitał własny
Czy mogą Państwo potwierdzić, że wszystkie zmiany w nominalnym i wyemitowanym kapitale zakładowym zostały prawidłowo zatwierdzone? 
Czy wszystkie zmiany stanu kapitałów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu spółki? 
Czy istnieją jakieś ograniczenia w transferze niepodzielonych zysków do spółki dominującej? 
Z jakich tytułów powstał: kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny oraz pozostałe kapitały rezerwowe? 
Inne nietypowe kwestie. 
VIII. Rezerwy
Czy uzyskano wystarczającą pewność, że Spółka utworzyła rezerwy na wszystkie dotyczące Ją tytuły, w szczególności rezerwę na niewykorzystane urlopy, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, obsługę posprzedażową, kary i poręczenia itp.? 
Czy dokonano weryfikacji sposobu oszacowania rezerw, w tym zasadności przyjętych przez Spółkę założeń? 
Proszę wskazać, czy Spółka korzystała z usług niezależnego aktuariusza przy kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze? Jaką stopę dyskonta przyjęto w kalkulacji? 
Czy zweryfikowano, że nie należy utworzyć rezerwy na jakiekolwiek zobowiązania warunkowe? 
Inne nietypowe kwestie. 
IX.      Zobowiązania
Czy zweryfikowano kompletność ujęcia zakupów oraz kosztów poprzez testy cut off zobowiązań handlowych? Proszę wskazać jakie procedury przeprowadzono w tym zakresie. 
Czy uzyskano dowody badania co do prawidłowości ujęcia pozostałych zobowiązań, w tym zaliczek? 
Czy na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania, które powinny zostać ujęte w księgach? 
Czy udostępniono Państwu umowy kredytowe, aby mogli Państwo upewnić się, że klient przestrzega ich postanowień? 
Czy w sprawozdaniu finansowym ujawniono wszelkie ograniczenia w dysponowaniu majątkiem i aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań klienta? 
Czy system wynagrodzeń przewiduje emisje akcji lub praw poboru dla kierownictwa i pracowników? 
Czy w sprawozdaniu finansowym wykazano informacje o wszystkich znaczących zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych? 
Czy badanie potwierdziło, że w jednostce nie wystąpiły istotne sporne kwestie podatkowe lub pozycje, które władze podatkowe mogłyby zakwestionować w przyszłości? 
Czy mogą Państwo potwierdzić, że spółka ujęła prawidłowo w sprawozdaniu finansowym zobowiązania z tytułu wszystkich umów leasingu finansowego (pozycja bilansowa, podział na cześć długo i krótkoterminową)? 
Inne nietypowe kwestie. 
X.        Rachunek zysków i strat
Czy uważają Państwo, że ewidencja przychodów i kosztów jest kompletna i poprawna (czy Spółka dokonała poprawnie doszacowania przychodów i kosztów)? 
Czy stwierdziliście Państwo przypadki w nieprawidłowym momencie rozpoznania przez Spółkę przychodu ze sprzedaży? Jeśli tak, to jakie. 
Czy upewnili się Państwo co do prawidłowości zaliczenia przychodów ze sprzedaży blisko końca roku do właściwych okresów obrachunkowych? 
Czy spółka dokonała korekty faktur korygujących wystawionych po dniu bilansowym, a dotyczące badanego okresu obrotowego? 
Inne nietypowe kwestie. 
XI.      Podatki
Czy w okresie objętym badaniem Spółka została poddana kontroli przez Urząd Skarbowy w zakresie CIT lub VAT? Jeśli tak, proszę wskazać jakie były ustalenia organów podatkowych oraz czy skutki kontroli zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym. 
Czy utworzono odpowiednią rezerwę na sprawy sporne z organami podatkowymi lub poddawane w wątpliwość? Jeśli nie, proszę wskazać czego dotyczyły spory oraz kwotę potencjalnego zobowiązania, które nie zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym. 
Czy w ocenie audytora kalkulacja CIT (podatek bieżący) oraz kalkulacja podatku odroczonego sporządzona przez Spółkę jest kompletna i prawidłowa? 
Czy upewniono się, że Spółka wykazała aktywa na podatek odroczony w kwotach możliwych do odzyskania? 
Czy w okresie objętym badaniem miały miejsce inne niż wskazane wyżej kontrole, które mogą mieć wpływ na zobowiązania publicznoprawne (np. ZUS)? Jeśli tak, proszę podać wyniki takich kontroli. 
Inne nietypowe kwestie. 
XII.   Rozrachunki i transakcje z jednostkami powiązanymi
Czy audytor uzyskał od Zarządu listę wszystkich podmiotów powiązanych ze Spółką, w tym również powiązanych osobowo? Czy uzyskano informacje o charakterze transakcji wewnątrz grupy kapitałowej oraz z podmiotami powiązanymi osobowo (Zarząd oraz kierownictwo, Rada Nadzorcza, właściciele i inni)? 
Czy wszystkie salda rozrachunków oraz transakcje (przychód/koszt) z podmiotami powiązanymi zostały zweryfikowane drogą niezależnych potwierdzeń? Jeśli nie, proszę podać informacje odnośnie nieuzgodnionych sald. 
Czy spółka posiadała środki pieniężne bądź towary znajdujące się w drodze do lub z innych jednostek należących do Grupy? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat. 
Czy Spółka udzieliła poręczeń lub innych zobowiązań pozabilansowych podmiotom powiązanym? Czy występują w grupie sytuacje podporządkowania spłaty długów? Czy audytor zweryfikował zdolność Spółki do wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań pozabilansowych? 
Czy w sprawozdaniu finansowym prawidłowo oraz kompletnie ujawniono informacje dotyczące podmiotów powiązanych? 
Czy przeprowadzili Państwo rozmowy z odpowiednimi osobami i czy wykonali Państwo inne procedury sprawdzające, czy spółka zawarła jakiekolwiek nietypowe transakcje z członkami Zarządu lub ze spółkami, w których osoby te posiadają akcje/udziały? Jeśli tak, proszę przedstawić krótki opis takich transakcji. 
Inne nietypowe kwestie. 
XIII. Zdarzenia po dniu bilansowym
Czy audytor dokonał przeglądu zdarzeń po dniu bilansowym? Proszę podać jakie procedury przeprowadzono w tym zakresie oraz do jakiej daty. 
Czy w wyniku przeglądu zdarzeń po dniu bilansowym stwierdzono wystąpienie zdarzeń, które powinny być, a nie zostały, ujawnione w sprawozdaniu finansowym za badany rok obrotowy? Jeżeli tak, proszę wskazać szczegóły. 
XIV. Inne zagadnienia
Czy zweryfikowano zdolność Jednostki do kontynuowania działalności w przyszłości? Proszę wskazać jakie procedury przeprowadzono w tym zakresie oraz jaki był ich rezultat. 
Czy w trakcie badania stwierdzono wystąpienie transakcji lub działań budzących podejrzenia, że są niewłaściwe lub niezgodne z prawem? Jeśli tak, proszę opisać sytuacje. 
Proszę przedstawić szczegóły wszelkich istotnych spraw, nie przedstawionych powyżej, którym poświęcono szczególną uwagę podczas badania, i na które w ocenie poprzedniego audytora, powinniśmy zwrócić uwagę. 
F.     Konsolidacja
Czy Spółka posiada politykę rachunkowości oraz dokumentację konsolidacyjną Grupy Kapitałowej? 
W jaki sposób upewniliście się Państwo o zgodności danych finansowych wchodzących do konsolidacji z ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej dotyczącej Grupy? 
Czy i jakie korekty były wprowadzone na poziomie konsolidacji w celu doprowadzenia do zgodności zasad rachunkowości? 
Czy wykorzystywaliście Państwo pracę innego audytora na potrzeby badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego? Jeśli tak, jaki był zakres prac innego audytora. Jeśli nie, jakie procedury badania były przeprowadzone dla spółki zależnej? W szczególności prosimy o informację dotyczące spółki zależnej na poniższe tematy: istnienie i wycena wartości środków trwałychwycena aktywów na podatek odroczonyistnienie i wycena wartości zapasów istnienie i wycena wartości należnościspełnienie kowenantów dotyczących zobowiązań finansowych i prawidłowość prezentacji w pozycji długoterminowejkompletność rezerw 
Czy Grupa stosuje uproszczenie w zakresie wyłączeń konsolidacyjnych? (jakie)