Procedury zapewnienia jakości

Sposób wykonywania czynności rewizji finansowej jest w pełni zgodny z zasadami etyki zawodowej, krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, przepisami prawa oraz warunkami określonymi w umowie ze zleceniodawcą.

Opracowane oraz wprowadzone zasady i procedury promujące wewnętrzną kulturę zachowań, gwarantują należytą jakość wykonywanych czynności rewizji finansowej.

Zasady i procedury systemu kontroli jakości zapewniają przestrzeganie przez wszystkich partnerów, pracowników i współpracowników wymogu niezależności (umysłu i wizerunku) oraz wykonywanie powierzonych zadań z należytą starannością i obiektywizmem.

Szczególną wagę przywiązuje do przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, obiektywizmu, zachowania tajemnicy, należytej staranności i zawodowych kompetencji przy wykonywaniu zadań.

 PODSTAWOWE ZASADY I PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
I WYKONYWANIA INNYCH USŁUG POŚWIADCZAJĄCYCH

  • Praca biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego powinna być nadzorowana; dokumentacja prac powinna być weryfikowana przez innego biegłego rewidenta nie uczestniczącego w badaniu, który jest zatrudniony w podmiocie na umowę o pracę lub z zewnątrz, na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • Sprawowanie nadzoru ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia realizacji celów badania sprawozdania finansowego i utrzymania wymaganej jakości pracy. Właściwy nadzór jest konieczny we wszystkich przypadkach – niezależnie od uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
  • Nadzór powinien dotyczyć realizacji celów i zakresu przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego oraz metodyki, a w szczególności powinien zapewnić:

a)  dokładne zapoznanie się z programem badania,
b)  prowadzenie badania zgodnie z krajowymi oraz międzynarodowymi standardami rewizji finansowej i zasadami określonymi w kodeksie etyki zawodowych księgowych,
c)  pełną i terminową realizację programu badania, z uwzględnieniem ewentualnych koniecznych zmian,
d)  zamieszczenie w dokumentacji z badania dowodów odpowiednio potwierdzających wszystkie ustalenia kontroli oraz oceny, uwagi i wnioski,
e)  zrealizowanie przez biegłych rewidentów wyznaczonych celów i zakresu badania,
f)  zamieszczenie w opinii i raporcie uzupełniającym ją, odpowiednich ocen, uwag i wniosków.

  • Przed zamknięciem kolejnych etapów badania sprawozdania finansowego wszystkie prace powinny być weryfikowane przez innego biegłego rewidenta nie uczestniczącego w badaniu, w celu zapewnienia, że:

a)  prawidłowo został ustalony stan faktyczny, w tym przyczyny powstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne,

b)  wszystkie oceny, uwagi i wnioski są poparte rzetelnymi, stosownymi i racjonalnymi dowodami badani, które tworzą podstawę dla końcowej opinii i raportu z badania oraz inne uwagi i wnioski,

c)  wszystkie nieprawidłowości, błędy i niedociągnięcia w badanej jednostki zostały właściwie rozpoznane, przeanalizowane i opisane.

d)  zmiany i ulepszenia niezbędne do prowadzenia przyszłych badań zostały rozpoznane i odnotowane w formie notatki w dokumentacji roboczej, w celu wzięcia pod uwagę przy planowaniu przyszłych badań i w działaniach z zakresu doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

  • Dokumenty opracowywane przez pracownika wykonującego czynności audytu powinny być poddane przeglądowi i ocenie przez kierownika zespołu badającego lub koordynatora audytu, a w wypadku prac wykonywanych przez koordynatora audytu – przez biegłego rewidenta reprezentującego podmiot uprawniony do badania.
  • Osoby dokonujące oceny dokumentacji z badania, powinne udokumentować fakt dokonania przeglądu i oceny w formie sprawozdania z przeprowadzonej weryfikacji, włączanej do akt sprawy. Ocena winna dotyczyć kompletności dokumentacji rewizyjnej oraz podsumowania realizacji badania. Formę takiej oceny zawierają testy stanowiące załącznik do niniejszych procedur.
  • Ostatecznym celem kontroli jest zatwierdzenie przez biegłego weryfikatora sprawozdania z badania, w tym szczególnie akapit zawierający opinię  przed podpisaniem przez kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie.