Krajowe standardy rewizji finansowej = Międzynarodowe Standardy Badania

MSKJ 1 – ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI W PODMIOCIE UPRAWNIONYM
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KSRF 200 – OGÓLNE CELE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ PRZEPROWADZANIE BADANIA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI REWIZJI FINANSOWEJ

KSRF 210 – UZGADNIANIE WARUNKÓW ZLECENIA BADANIA

KSRF 220 – KONTROLA JAKOŚCI BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KSRF 230 – DOKUMENTACJA BADANIA

KSRF 240 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOTYCZĄCA OSZUSTW

KSRF 250 – UWZGLĘDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KSRF 260 – KOMUNIKOWANIE SIĘ Z OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI NADZÓR

KSRF 265 – KOMUNIKOWANIE SIĘ Z OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI NADZÓR I KIEROWNICTWEM W SPRAWIE SŁABOŚCI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

KSRF 300 – PLANOWANIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KSRF 315 – ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA DZIĘKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

KSRF 320 – ISTOTNOŚĆ PRZY PLANOWANIU I PRZEPROWADZANIU BADANIA

KSRF 330 – POSTĘPOWANIE BIEGŁEGO REWIDENTA W ODPOWIEDZI NA OCENĘ RYZYKA

KSRF 402 – OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE UWZGLĘDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJĄCEJ Z ORGANIZACJI USŁUGOWEJ

KSRF 450 – OCENA ZNIEKSZTAŁCEŃ ROZPOZNANYCH PODCZAS BADANIA

KSRF 500 – DOWODY BADANIA

KSRF 501 – DOWODY BADANIA – ROZWAŻANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ

KSRF 505 – POTWIERDZENIA ZEWNĘTRZNE

KSRF 510 – ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY – STANY POCZĄTKOWE

KSRF 520 – PROCEDURY ANALITYCZNE

KSRF 530 – BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE)

KSRF 540 – BADANIE WARTOŚCI SZACUNKOWYCH, W TYM SZACUNKÓW WARTOŚCI GODZIWEJ I POWIĄZANYCH UJAWNIEŃ

KSRF 550 – PODMIOTY POWIĄZANE

KSRF 560 – PÓŹNIEJSZE ZDARZENIA

KSRF 570 – KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

KSRF 580 – PISEMNE OŚWIADCZENIA

KSRF 600 – BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEGŁYCH REWIDENTÓW CZĘŚCI GRUPY) – UWAGI SZCZEGÓLNE

KSRF 610 – KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

KSRF 620 – KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY EKSPERTA POWOŁANEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

KSRF 700 – FORMUŁOWANIE OPINII I SPRAWOZDANIE NA TEMAT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KSRF 705 – MODYFIKACJE OPINII W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

KSRF 706 – PARAGRAF OBJAŚNIAJĄCY I PARAGRAF DOTYCZĄCY INNEJ SPRAWY W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

KSRF 710 – INFORMACJE PORÓWNAWCZE – DANE KORESPONDUJĄCE I PORÓWNAWCZE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

KSRF 720 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA DOTYCZĄCA INNYCH INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH ZBADANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

KSRF 800 – BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZAŁOŻENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA – UWAGI SZCZEGÓLNE

KSRF 805 – BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ OKREOELONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – UWAGI SZCZEGÓLNE

KSRF 810 – ZLECENIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Powrót do strony poprzedniej…