Dane o firmie

oznaczenie firmy:

Witold Polański – BIEGŁY REWIDENT

Adres siedziby:
33-101 Tarnów, ul. Obrońców Tobruku 47

kom. 666 816 316; e-mail: witold.polanski@pro.onet.pl; skype: wpolanski 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG)

Wpis 5971/91 przeniesiony z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnowa.

NIP: PL 873-020-29-38            Regon: 850022549

 

magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
(SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce,

Rejestr biegłych rewidentów
prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, nr rejestru: 9697

Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numer podmiotu 2604

Podmiot 2604 został – na swój wniosek – wykreślony z dniem 13 czerwca 2017 r. z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Pozostałe usługi biegły rewident wykonuje nadal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

“Jeśli jest coś, co mogę zrobić wydajniej i lepiej niż zrobią to inni, to nie ma sensu, abym to robił taniej od nich”.

 

Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta ma następujące brzmienie:
„Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać powierzone mi zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i normami wykonywania zawodu, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością. Poznane w czasie badania fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”