Bilans PRO – aplikacja do sporządzenia sprawozdania finansowego

Bilans PRO do sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z ustawą o rachunkowości

Tu udostępniony jest wydruk w PDF, do zapoznania się z prezentowanym wzorem.

 ABC_Bilans_Pro_2017

Bilans PRO to dwa pliki – arkusz kalkulacyjny Excel oraz dokument tekstowy Word

Dzięki połączeniom tych dwu plików, można szybko i profesjonalnie przygotować kompletne sprawozdanie finansowe. Istotnie ułatwia i obniża to koszty związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego. Arkusz Excel umożliwia zaprezentowanie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, co istotnie wpływa na sprawny przebieg ewentualnego badania tego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Opis arkusza kalkulacyjnego w Bilans PRO

Arkusz kalkulacyjny wykonuje niezbędne obliczenia oraz weryfikuje noty i objaśnienia z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Do wyboru są dwie opcje wprowadzania danych finansowych:

1. Opcja

polega na tym, że najpierw wypełniamy dane sprawozdania finansowego (bilans oraz rachunek zysków i strat) w arkuszu SF1, a następnie jako uzupełnienie do sprawozdania finansowego wypełniamy noty zawarte w pozostałych arkuszach . Przy korzystaniu z tej opcji funkcjonowania aplikacji pod większością not mających powiązanie z danymi bilansu czy rachunku zysków i strat, będą sygnalizowane ewentualne niezgodności pomiędzy danymi sprawozdania finansowego , a danymi umieszczonymi w odpowiedniej nocie. Kontrolki te mają pomóc w procesie wypełniania not, a ponadto mają zagwarantować ich pełną zgodność ze sprawozdaniem finansowym.

2. Opcja

polega na tym, że najpierw wypełniamy noty do sprawozdania finansowego , a na ich podstawie w arkuszu wypełniane jest sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) w pozycjach, które mają powiązanie z wypełnianymi notami SF2. Pozostałe dane bilansu oraz rachunku zysków i strat (nie wynikające z not) należy wprowadzić bezpośrednio do arkusza.

Opis pliku Word w Bilans PRO

Plik Word to wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawierający informacje wymagane przez ustawę o rachunkowości i zawiera dane o firmie (informacje porządkowe), omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, wydarzenia po dacie bilansu oraz znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

W dokumencie tym można automatycznie umieszczać dane z arkusza kalkulacyjnego Excel: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz wszystkie wypełnione noty i objaśnienia informacji dodatkowej. W przypadku zmiany danych (poprawa lub uzupełnianie) w pliku Excela, nowe wartości automatycznie aktualizowane są w pliku Word. Można też wklejać, bez łączenia Worda z Excelem.

Po zakończeniu prac wystarczy dokument Word wydrukować do PDF lub na drukarkę.

Oto przykład gotowego sprawozdania finansowego zgodnego z zakresem informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, szczegółowo opisanymi w załączniku nr 1 do ustawy. Informacja dodatkowa uwzględnia ostatnie zmiany, obwiązujące od 01 stycznia 2016 roku.

 ABC_Bilans_Pro_2017