Podejście do realizacji audytu

Procedury badania sprawozdań finansowych spełniają zarówno polskie jak i międzynarodowe wymogi. Prace audytorskie przeprowadzam w dwóch etapach: badania wstępnego oraz badania końcowego. Prace związane z badaniem za rok obrotowy staram się wykonać w znacznej części w ramach badania wstępnego.

 

Mogę uzgodnić z Klientem format i treść sprawozdania finansowego oraz rozwiązać wszelkie potencjalne problemy merytoryczne przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, prezentując stanowisko wobec zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego.

 

Klientom proponuje skorzystanie ze standardowego wzorca sprawozdań finansowych, który pozwala na przejrzystą i efektywną prezentację wyników finansowych Spółki.