Organizacja pracy – Plan i harmonogram

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone jest zgodnie z zasadami najlepszych praktyk. Badanie wykonuje osobiście lub prowadzi je kilkuosobowy zespół, którym kieruje, jako kluczowy biegły rewident.

 

PROPONOWANY PLAN PRAC

 

Faza prac

Czynności

Komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za nadzór

Opracowanie strategii badania
 • poznanie działalności badanej Spółki, jej organizacji, wyników, sytuacji majątkowej i finansowej na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego,
 • wstępne rozpoznanie możliwości kontynuowania przez Spółkę działalności,
 • ogólne zapoznanie się z systemem rachunkowości Spółki i działaniem systemu kontroli wewnętrznej,
 • wstępne rozpoznanie i analiza czynników ryzyka,
 • wypracowanie strategii badania
 • ustalenie harmonogramu prac,

 

 • komunikowanie istotnych spostrzeżeń Zarządowi i/lub osobom odpowiedzialnym za nadzór
Opracowanie szczegółowego planu badania
 • identyfikacja istotnych transakcji oraz przegląd stosowanych procedur księgowych,
 • identyfikacja stosowanych w Spółce mechanizmów kontrolnych,
 • zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi,
 • ocena działania systemu kontroli wewnętrznej,
 • identyfikacja obszarów potencjalnych błędów,
 • ustalenie procedur badania poszczególnych obszarów – ich rodzaj, zakres oraz terminy przeprowadzenia
 • komunikowanie istotnych spostrzeżeń Zarządowi i/lub osobom odpowiedzialnym za nadzór
Procedury badania wstępnego
 • przeglądy analityczne oraz testy szczegółowe dotyczące transakcji dokonanych w części roku obrotowego,
 • identyfikacja kwestii wymagających wyjaśnienia lub skorygowania przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
 • obserwacja inwentaryzacji,
 • przeprowadzenie procedur potwierdzania sald istotnych aktywów i zobowiązań,
 • dostosowanie strategii i planu badania,
 • komunikowanie istotnych spostrzeżeń Zarządowi i/lub osobom odpowiedzialnym za nadzór
 • przedstawienie wniosków z badania wstępnego, kwestii wymagających wyjaśnienia lub skorygowania, rekomendacja rozwiązań
Procedury badania zasadniczego
 • przeglądy analityczne oraz testy szczegółowe dotyczące danych na dzień bilansowy,
 • badanie zdarzeń po dniu bilansowym,
 • sprawdzenie prawidłowości sprawozdania finansowego,
 • sprawdzenie zgodności danych sprawozdania z działalności z danymi sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie Zarządowi kwestii wymagających skorygowania,
 • opracowanie wniosków z badania, przygotowanie opinii i raportu z badania,
 • komunikowanie istotnych spostrzeżeń Zarządowi i/lub osobom odpowiedzialnym za nadzór

 

 • przedstawienie Zarządowi wniosków z badania i kwestii wymagających skorygowania
Czynności końcowe
 • przedstawienie opinii i raportu z badania,
 • przedstawienie listu do Zarządu (jeżeli będzie sporządzany),
 • przedstawienie listu do Rady Nadzorczej (jeżeli będzie sporządzany)
 •  prezentacja wyników badania Radzie Nadzorczej lub Właścicielowi

 

 

HARMONOGRAM PRAC:

 

badanie wstępne:
 • w ciągu 2-3 tygodni od podpisania umowy
rozpoczęcie badania zasadniczego:
 • w momencie przedstawienia kompletnego sprawozdania finansowego do badania oraz sprawozdania z działalności,
zakończenie badania:
 • ok. 2 – 4 tygodnie od momentu rozpoczęcia badania zasadniczego,
złożenie opinii:
 • 7 – 10 dni po zakończeniu badania i po przedłożeniu ostatecznej wersji sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem zarządu z działalności.